Examenul de aptitudini

Sesiunea extraordinară a examenului de aptitudini, noiembrie 2023

Pentru înscrierea la examenul de aptitudini, stagiarii care îndeplinesc condițiile prevăzute de Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenului de aptitudini pentru accesul la profesia de expert contabil și contabil autorizat vor depune la filiala CECCAR în cadrul căreia au efectuat stagiul sau la filiala de domiciliu, un dosar care să cuprindă:

a) cerere de înscriere la examenul de aptitudini, semnată olograf, în original - click aici

b) copie certificată pentru conformitate cu originalul a diplomei care atestă finalizarea studiilor superioare în cadrul unui program de studii universitare în conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, sau echivalent, în științe economice, pentru candidații înscriși la examenul de expert contabil,  respectiv a diplomei de bacalaureat sau echivalent pentru candidații înscriși la examenul de contabil autorizat, recunoscute de ministerul de resort;

c) copie certificată pentru conformitate cu originalul a actului de identitate;

d) copia certificatului de căsătorie, în cazul în care numele înscris pe actele de studii nu coincide cunumele din actul de identitate, certificată pentru conformitate cu originalul.

e) certificat de cazier judiciar valabil, în original;

f) adeverință medicală care să ateste capacitatea de exercițiu deplină, în original;

g)  dovada achitării taxei de înscriere;

i) certificat de stagiu emis de filiala CECCAR în cadrul căreia s-a efectuat stagiul, în original;

j) cererea de înscriere ca membru CECCAR condiționată de promovarea examenului de aptitudini prevăzută de art. 15, alin. (2), lit.j. din Regulamentul de aptitudini) - click aici;

k) acordul GDPR, click aici;

l) acord inregistrare audio-video, click aici.

 

Certificarea copiei pentru conformitate cu originalul pentru documentele prevăzute la lit. b) - d) se realizează de către personalul CECCAR. Candidatul va prezenta la depunerea dosarului aceste documente în original sau copie legalizată, iar după certificarea copiei pentru conformitate cu originalul, originalul sau copia legalizată se returnează titularului.

 

Pentru candidații care au participat la sesiunea din martie sau mai 2023 a examenului de aptitudini documentele de înscriere sunt cele menționate la pct. a, e, f (cu verificarea valabilității), g, j, k și l.

 

Data limită până la care candidații pot depune dosarul de înscriere la sesiunea extraordinară a examenului de aptitudini, sesiunea 10-12 noiembrie 2023 este 20 octombrie 2023.

Potrivit hotărârii Consiliului superior al CECCAR, candidații care au participat și nu au reușit să promoveze examenul de aptitudini, sesiunea martie sau mai 2023, vor beneficia pentru sesiunea noiembrie 2023 de taxe reduse, după cum urmează:

Pentru categoria expert contabil:

 1. 550 de lei pentru candidații care optează pentru susținerea a trei probe în sesiunea extraordinară;
 2. 450 de lei pentru candidații care optează pentru susținerea a două probe în sesiunea extraordinară;
 3. 300 de lei pentru candidații care optează pentru susținerea unei probe în sesiunea extraordinară.

Pentru categoria contabil autorizat:

 1. 375 de lei pentru candidații care optează pentru susținerea a două probe în sesiunea extraordinară;
 2. 300 de lei pentru candidații care optează pentru susținerea unei probe în sesiunea extraordinară.

Taxa rămâne la valoarea inițială de 175 euro pentru expert contabil, respectiv 125 euro pentru contabil autorizat, pentru candidații care nu au participat la sesiunile examenului de aptitudini din martie și mai 2023.

Taxa de înscriere la examen va fi achitată în contul CECCAR Filiala Bucuresti RO32BTRLRONCRT0V25815602.

Cursurile de pregătire pentru examenul de aptitudini se vor organiza în cursul lunii octombrie 2023.

Vă reamintim faptul că participarea la cursurile de pregătire este condiționată de depunerea dosarului de înscriere la sesiunea din Noiembrie 2023.

Probele aferente examenului de aptitudini, pentru cele două categorii vor avea următoarea structură:

Candidat categoria Expert contabilZiua de organizare a probelor de examenPondere în nota finala a probei %Corespondentul disciplinelor de examen cu disciplinele studiate în anii de stagiu
 
Vineri, ora 14.00 –

10 noiembrie 2023, Proba 3

(3 ore)

Control intern, audit și asigurare40%Audit, revizuire, alte servicii de asigurare şi servicii conexe

Guvernanţa corporativă, managementul riscurilor si control intern

Management, analiză și evaluarea afacerii60%Finanţe şi management financiar

Managementul performanţei

Evaluarea afacerii/întreprinderii

Sambata, ora 10.00 –

11 noiembrie 2023, Proba 1

(3 ore)

Contabilitate90%Contabilitate financiară,

Contabilitate managerială

Standarde Internaționale de Raportare Financiară

Contabilitatea altor tipuri de entitati

Contabilitatea operațiunilor de fuziune, divizare, dizolvare si lichidare

Etica10%Etica anul I, II, III
Duminica, ora 10.00 –

12 noiembrie 2023,

Proba 2

(3 ore)

Fiscalitate80%Fiscalitate

Fiscalitate avansată

Drept10%Dreptul afacerilor

Dreptul muncii

Expertiză contabilă10%Expertiză contabilă
 

 

 

 

Candidat categoria Contabil autorizatZiua de organizare a probelor de examenPondere in nota finala a probei %Corespondentul disciplinelor de examen cu disciplinele studiate în anii de stagiu
Sambata, ora 10.00 –

11 noiembrie 2023, Proba 1

(3 ore)

Contabilitate90%Contabilitate financiară,

Contabilitate managerială

Contabilitatea altor tipuri de entitati

Contabilitatea operațiunilor de fuziune, divizare, dizolvare si lichidare

Etica10%Etica anul I, II, III
 
Duminica, ora 10.00 –

12 noiembrie 2023, Proba 2

(3 ore)

Fiscalitate80%Fiscalitate
Drept10%Dreptul afacerilor

Dreptul muncii

Analiza financiară a afacerii/ întreprinderii10%Finanţe şi management financiar

Managementul performanţei

 

 


ÎN ATENȚIA STAGIARILOR

 

Dorim să vă facem cunoscut faptul că CECCAR dorește să vină în sprijinul persoanelor care au finalizat stagiul, dar nu au reușit să susțină/promoveze examenul de aptitudini.

Sprijinul consta in oferirea oportunității de participare gratuită la un program de pregătire a examenului de aptitudini, examen care se va organiza în cadrul unei sesiunii extraordinare in perioada 10 – 12 noiembrie 2023.

 

Programul de pregătire se va organiza în prima parte a lunii septembrie 2023 și este structurat pe 15 teme, fiecare tema avand durata de 5 ore și care va acoperi programa aferentă examenului de aptitudini.

 

Având în vedere faptul că durata totală a programului de pregătire este de 75 ore, are aplicabilitate și pentru persoanele care se încadrează în prevederile art. 14, alin. (2) -  (5) din Regulamentul examenului de aptitudini, respectiv:

(2) Examenul de aptitudini se poate susține în termen de 3 ani de la finalizarea stagiului.

(3) Prin excepție de la prevederile alin.(2) termenul de 3 ani poate fi prelungit până la 5 ani, în baza unor motive întemeiate, justificate cu documente, la cererea candidatului, cu aprobarea Consiliul superior al CECCAR.

(4) Cererea prevăzută la alin.(3) se depune în termen de 2 ani de la termenul prevăzut la alin.(2).

(5) Persoanele care au finalizat stagiul și care se află în situația prevăzută la alin.(3), se pot înscrie la examenul de aptitudini sub condiția efectuării a 30 de ore dezvoltare profesională inițială din cadrul programului de stagiu, pentru fiecare an de prelungire.

 

Oportunitatea de participare gratuită la programul de pregătire se adresează persoanelor care au finalizat stagiul în perioada 2018 - 2022 și nu au reușit să susțină/promoveze examenul de aptitudini.

 

Pentru participare este necesar să se completeze formularul de mai jos:

https://forms.gle/ptAcE4a7aZrVxBHU7

 

Termenul pentru completarea formularului este 10 august 2023.


Dorim să facem cunoscut faptul că rezultatele examenului de aptitudini, sesiunea extraordinară din mai 2023, precum și baremele, pot fi consultate pe site-ul CECCAR la următorul link: https://ceccar.ro/ro/?page_id=26159

Candidaţii declaraţi respinşi au posibilitatea depunerii de contestaţii până luni, 12 iunie 2023, ora 16.00. Contestațiile se transmit pe adresa de e-mail stagiari@ceccarbuc.ro, însoțite de dovada achitării taxei de recorectare.

În cazul solicitării recorectării întregii lucrări sau doar a unei probe de examen, conform Hotărârii Consiliului Superior al CECCAR, candidații vor suporta o taxă de recorectare, după cum urmează:

 

Pentru categoria experți contabili:

 • În cazul solicitării recorectării întregii lucrării, respectiv a celor 3 probe taxa de recorectare va fi de 90 lei la care se adaugă TVA;
 • În cazul solicitării recorectării unei singure probe taxa de recorectare va fi de 30 lei la care se adaugă TVA;
 • În cazul solicitării recorectării a două probe taxa de recorectare va fi de 60 lei la care se adaugă TVA.

 

Pentru categoria contabili autorizați:

 • În cazul solicitării recorectării întregii lucrării, respectiv a celor 2 probe taxa de recorectare va fi de 50 lei la care se adaugă TVA;
 • În cazul solicitării recorectării unei singure probe taxa de recorectare va fi de 25 la care se adaugă TVA.

 

Cu acest prilej dorim să vă facem cunoscut faptul că prin Hotărârea Consiliului superior al CECCAR nr. 23/738 din 11 mai 2023, CECCAR a venit în sprijinul candidaților prezenți la sesiunile examenului de aptitudini cu o serie de modificări la Regulamentul examenului de aptitudini, prin acordarea unor șanse egale tuturor candidaților care se înscriu la examenul de aptitudini și care, din motive independente de voința lor, nu se pot prezenta la sesiunea ordinară a examenului de aptitudini.

Astfel, se va acorda posibilitatea recunoașterii probelor de examen, pentru care s-a obținut minim nota 6 și în cadrul sesiunilor extraordinare.

Totodată, prin Hotărârea Consiliului superior al CECCAR din 08 iunie 2023 s-a aprobat organizarea unei noi sesiuni extarordinare a examenului de aptitudini, în perioada 10, 11 si 12 noiembrie 2023.

 


Grafic de desfășurare examen aptitudini

 

 

Dorim să vă informam că în cadrul Centrului de examen București, vor susține examenul de Aptitudini - sesiunea extraordinara 19-21 mai 2023, candidații din filialele București, Giurgiu, Ilfov, Teleorman, Argeș.

 

Examen de aptitudini:

Vineri,

19 mai 2023

CategoriaInterval orar examenDiscipline examen
Expert contabil (EC) – Proba 114.00 – 17.00 (3 ore)Contabilitate + Etică
Contabil autorizat (CA) – Proba 114.00 – 17.00 (3 ore)Contabilitate + Etică

 

Examen de aptitudini:

Sambata,

20 mai 2023

CategoriaInterval orar examenDiscipline examen
Expert contabil (EC) – Proba 209.00 – 12.00 (3 ore)Fiscalitate + Drept + Expertiză contabilă
Contabil autorizat (CA) – Proba 209.00 – 12.00 (3 ore)Fiscalitate + Drept + Analiza financiara a afacerii/intreprinderii

 

Examen de aptitudini:

Duminica,

21 mai 2023

CategoriaInterval orar examenDiscipline examen
Expert contabil (EC) – Proba 309.00 – 12.00 (3 ore)Control intern, audit și asigurare + Management, analiză și evaluarea afacerii

 


ÎN ATENȚIA STAGIARILOR

 

Dorim să vă facem cunoscut faptul că rezultatele finale ale examenului de aptitudini, după recorectarea lucrărilor corespunzătoare contestațiilor depuse, sesiunea ordinară din 24 - 31 martie 2023, pot fi consultate pe site-ul CECCAR la următorul link: https://ceccar.ro/ro/?page_id=26159

Cu privire la sesiunea extraordinară a examenului de aptitudini, stabilită pentru perioada 19 – 21 mai 2023, dorim să vă facem cunoscute următoarele:
 
Termenul de depunere a dosarelor de înscriere a fost stabilit pentru data de luni, 08 mai 2023.
În temeiul reglementărilor în vigoare, respectiv art. 10, alin. (5) – (7) și art.11, alin. (5) - (7) stagiarii care au participat la sesiunea ordinară a examenului de aptitudini din martie 2023 și au obținut minim nota 6 la cel puțin una dintre probe vor putea susține în sesiunea din martie 2023 probele pentru care optează.
Pentru înscrierea la examenul de aptitudini, stagiarii care îndeplinesc condițiile prevăzute de Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenului de aptitudini pentru accesul la profesia de expert contabil și contabil autorizat vor depune la filiala CECCAR în cadrul căreia s-a efectuat stagiul sau la filiala de domiciliu, respectiv filiala în care este luat în evidență un dosar care să cuprindă:
a) cerere de înscriere la examenul de aptitudini, semnată olograf, în original; - click aici
b) copie certificată pentru conformitate cu originalul a diplomei care atestă finalizarea studiilor superioare în cadrul unui program de studii universitare în conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, sau echivalent, în științe economice, pentru candidații înscriși la examenul de expert contabil,  respectiv a diplomei de bacalaureat sau echivalent pentru candidații înscriși la examenul de contabil autorizat, recunoscute de ministerul de resort;
c) copie certificată pentru conformitate cu originalul a actului de identitate;
d) copia certificatului de căsătorie, în cazul în care numele înscris pe actele de studii nu coincide cu numele din actul de identitate, certificată pentru conformitate cu originalul.
e) certificat de cazier judiciar valabil, în original;
f) adeverință medicală care să ateste capacitatea de exercițiu deplină, în original;
g) două fotografii tip C.I. 
h) dovada achitării taxei de înscriere;
i) certificat de stagiu emis de filiala CECCAR în cadrul căreia s-a efectuat stagiul, în original;
j) cererea de înscriere ca membru CECCAR condiționată de promovarea examenului de aptitudini (prevăzută de art. 15, alin. (2), lit.j. din Regulamentul de aptitudini);
k) acordul GDPR, conform anexei;
l) acord inregistrare audio-video, conform anexei.
 
Certificarea copiei pentru conformitate cu originalul pentru documentele prevăzute la lit. b) - d) se realizează de către personalul CECCAR. Candidatul va prezenta la depunerea dosarului aceste documente în original sau copie legalizată, iar după certificarea copiei pentru conformitate cu originalul, originalul sau copia legalizată se returnează titularului.
 
Pentru candidații care au participat la sesiunea din martie 2023 a examenului de aptitudini documentele de înscriere sunt cele menționate la pct. a, f (cu verificarea valabilității), g, h, j, k și l.
 
Potrivit hotărârii Consiliului superior al CECCAR, candidații care au participat și nu au reușit să promoveze examenul de aptitudini, sesiunea mai 2023, vor beneficia pentru sesiunea 19 -21 mai 2023 de taxe reduse, după cum urmează:
Pentru categoria expert contabil:

 1. 550 de lei pentru candidații care optează pentru susținerea a trei probe în sesiunea extraordinară;
 2. 450 de lei pentru candidații care optează pentru susținerea a două probe în sesiunea extraordinară;
 3. 300 de lei pentru candidații care optează pentru susținerea unei probe în sesiunea extraordinară.

Pentru categoria contabil autorizat:

 1. 375 de lei pentru candidații care optează pentru susținerea a două probe în sesiunea extraordinară;
 2. 300 de lei pentru candidații care optează pentru susținerea unei probe în sesiunea extraordinară.

 
Taxa rămâne la valoarea inițială de 175 euro pentru expert contabil, respectiv 125 euro pentru contabil autorizat, pentru candidații care nu au participat la sesiunea ordinară a examenului de aptitudini, martie 2023.
 
In tabelul de mai jos vă facem cunoscut și graficul de derulare a probelor și a zilelor de examen:

Candidat categoria Expert contabilZiua de organizare a probelor de examenPondere în nota finala a probei %Corespondentul disciplinelor de examen cu disciplinele studiate în anii de stagiu
Vineri – 19 mai 2023, Proba 1
(3 ore)
Contabilitate90%Contabilitate şi raportare financiară,
Contabilitate managerială
Standarde Internaționale de Raportare Financiară
Contabilitatea altor tipuri de entitati
Contabilitatea operațiunilor de fuziune, divizare, dizolvare si lichidare
Etica10%Etica anul I, II, III
Sâmbătă – 20 mai 2023, Proba 2
(3 ore)
Fiscalitate80%Fiscalitate
Fiscalitate avansată
Drept10%Dreptul afacerilor
Dreptul muncii
Expertiză contabilă10%Expertiză contabilă
Duminică – 21 mai 2023, Proba 3
(3 ore)
Control intern, audit și asigurare40%Audit, revizuire, alte servicii de asigurare şi servicii conexe
Guvernanţa corporativă, managementul riscurilor si control intern
Management, analiză și evaluarea afacerii60%Finanţe şi management financiar
Managementul performanţei
Evaluarea afacerii/întreprinderii
 
 
 
Candidat categoria Contabil autorizatZiua de organizare a probelor de examenPondere in nota finala a probei %Corespondentul disciplinelor de examen cu disciplinele studiate în anii de stagiu
Vineri – 19 mai 2023, Proba 1
(3 ore)
Contabilitate90%Contabilitate şi raportare financiară,
Contabilitate managerială
Contabilitatea altor tipuri de entitati
Contabilitatea operațiunilor de fuziune, divizare, dizolvare si lichidare
Etica10%Etica anul I, II, III
Sâmbătă – 20 mai 2023, Proba 2
(3 ore)
Fiscalitate80% 
Fiscalitate
Drept10%Dreptul afacerilor
Dreptul muncii
Analiza financiară a afacerii/întreprinderii10%Finanţe şi management financiar
Managementul performanţei

 

             

 
CECCAR Filiala București


Rezultate examen aptitudini sesiunea martie 2023

 

 

Dorim să vă facem cunoscut faptul că rezultatele examenului de aptitudini, sesiunea ordinară din perioada 24 - 31 martie 2023, precum și baremele, pot fi consultate pe site-ul CECCAR la următorul link: https://ceccar.ro/ro/?page_id=26159

Candidaţii declaraţi respinşi au posibilitatea depunerii de contestaţii până joi, 13 aprilie 2022, ora 10.00. Contestațiile se depun fizic sau se transmit prin e-mail la adresa stagiari@ceccarbuc.ro, însoțite de dovada achitării taxei de recorectare (cont bancar RO32BTRLRONCRT0V25815602).

În cazul solicitării recorectării întregii lucrări sau doar a unei probe de examen, candidații vor suporta o taxă de recorectare, după cum urmează:

Pentru categoria experți contabili:

 • În cazul solicitării recorectării întregii lucrării, respectiv a celor 3 probe taxa de recorectare va fi de 90 lei la care se adaugă TVA;
 • În cazul solicitării recorectării unei singure probe taxa de recorectare va fi de 30 lei la care se adaugă TVA;
 • În cazul solicitării recorectării a două probe taxa de recorectare va fi de 60 lei la care se adaugă TVA.

Pentru categoria contabili autorizați:

 • În cazul solicitării recorectării întregii lucrării, respectiv a celor 2 probe taxa de recorectare va fi de 50 lei la care se adaugă TVA;
 • În cazul solicitării recorectării unei singure probe taxa de recorectare va fi de 25 la care se adaugă TVA.

             

 
CECCAR Filiala București

 

 

Pentru a veni în sprijinul candidaților care doresc să participe la examenul de aptitudini dorim să vă facem cunoscut faptul că, începând cu data de 27 februarie 2023, vom organiza cursuri gratuite de pregătire a examenului.

Participarea la cursurile de pregătire pentru examenul de aptitudini este condiționată de depunerea dosarului de înscriere până vineri 24 februarie 2023.


Grafic de desfasurare examen Aptitudini

Dorim să vă informam că în cadrul Centrului de examen București, vor susține examenul de Aptitudini - sesiunea ordinara martie 2023, candidații din filialele București, Călărași, Giurgiu, Ilfov, Teleorman.

 

Examen de aptitudini:

Vineri,

24 martie 2023

CategoriaInterval orar examenDiscipline examen
Expert contabil (EC) – Proba 114.00 – 17.00 (3 ore)Contabilitate + Etică
Contabil autorizat (CA) – Proba 114.00 – 17.00 (3 ore)Contabilitate + Etică

 

Examen de aptitudini:

Sambata,

25 martie 2023

CategoriaInterval orar examenDiscipline examen
Expert contabil (EC) – Proba 309.00 – 12.00 (3 ore)Control intern, audit și asigurare + Management, analiză și evaluarea afacerii

 

Examen de aptitudini:

Vineri,

31 martie 2023

CategoriaInterval orar examenDiscipline examen
Expert contabil (EC) – Proba 214.00 – 17.00 (3 ore)Fiscalitate + Drept + Expertiză contabilă
Contabil autorizat (CA) – Proba 214.00 – 17.00 (3 ore)Fiscalitate + Drept + Analiza financiara a afacerii/intreprinderii


Sesiunea ordinară a examenului de aptitudini, martie 2023

 

Pentru înscrierea la examenul de aptitudini, stagiarii care îndeplinesc condițiile prevăzute de Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenului de aptitudini pentru accesul la profesia de expert contabil și contabil autorizat vor depune la filiala CECCAR în cadrul căreia au efectuat stagiul sau la filiala de domiciliu, un dosar care să cuprindă:

a) cerere de înscriere la examenul de aptitudini, semnată olograf, în original; - click aici

b) copia certificată pentru conformitate cu originalul a diplomei care atestă finalizarea studiilor superioare în cadrul unui program de studii universitare în conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, sau echivalent, în științe economice, pentru candidații înscriși la examenul de expert contabil,  respectiv a diplomei de bacalaureat sau echivalent pentru candidații înscriși la examenul de contabil autorizat, recunoscute de ministerul de resort;

c) copia certificată pentru conformitate cu originalul a actului de identitate;

d) copia certificatului de căsătorie, în cazul în care numele înscris pe actele de studii nu coincide cu numele din actul de identitate, certificată pentru conformitate cu originalul.

e) certificat de cazier judiciar valabil, în original;

f) adeverință medicală care să ateste capacitatea de exercițiu deplină, în original;

g) două fotografii tip C.I.;

h) dovada achitării taxei de înscriere, respectiv c/v în lei la cursul BNR din ziua plăţii a 175 Euro pentru expert contabil și 125 Euro pentru contabil autorizat;

i) certificat de stagiu emis de filiala CECCAR în cadrul căreia s-a efectuat stagiul, în original;

j) cererea de înscriere ca membru CECCAR condiționată de promovarea examenului de aptitudini (prevăzută de art. 15, alin. (2), lit.j. din Regulamentul de aptitudini);

k) acordul GDPR, conform anexei;

l) acord inregistrare audio-video, conform anexei.

Certificarea copiei pentru conformitate cu originalul pentru documentele prevăzute la lit. b) – d) se realizează de către personalul CECCAR. Candidatul va prezenta la depunerea dosarului aceste documente în original sau copie legalizată, iar după certificarea copiei pentru conformitate cu originalul, originalul sau copia legalizată se returnează titularului.

Data limită până la care candidații pot depune dosarul de înscriere la sesiunea ordinară a examenului de aptitudini este 06 martie 2023.

Taxa de înscriere la examen va fi achitată în contul CECCAR al filialei în cadrul căreia se face înscrierea.

Structura probelor de examen:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Precizări examen aptitudini sesiunea extraordinară noiembrie 2022

 

Pentru înscrierea la examenul de aptitudini, stagiarii care îndeplinesc condițiile prevăzute de Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenului de aptitudini pentru accesul la profesia de expert contabil și contabil autorizat vor depune la filiala CECCAR în cadrul căreia s-a efectuat stagiul sau la filiala de domiciliu, un dosar care să cuprindă:

a) cerere de înscriere la examenul de aptitudini, semnată olograf, în original; - click aici

b) copie certificată pentru conformitate cu originalul a diplomei care atestă finalizarea studiilor superioare în cadrul unui program de studii universitare în conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, sau echivalent, în științe economice, pentru candidații înscriși la examenul de expert contabil,  respectiv a diplomei de bacalaureat sau echivalent pentru candidații înscriși la examenul de contabil autorizat, recunoscute de ministerul de resort;

c) copie certificată pentru conformitate cu originalul a actului de identitate;

d) copia certificatului de căsătorie, în cazul în care numele înscris pe actele de studii nu coincide cu numele din actul de identitate, certificată pentru conformitate cu originalul.

e) certificat de cazier judiciar valabil, în original;

f) adeverință medicală care să ateste capacitatea de exercițiu deplină, în original;

g) două fotografii tip C.I.;

h) dovada achitării taxei de înscriere, respectiv c/v în lei la cursul BNR din ziua plăţii a 175 Euro pentru expert contabil și 125 Euro pentru contabil autorizat;

i) certificat de stagiu emis de filiala CECCAR în cadrul căreia s-a efectuat stagiul, în original;

j) cererea de înscriere ca membru CECCAR condiționată de promovarea examenului de aptitudini (prevăzută de art. 15, alin. (2), lit.j. din Regulamentul de aptitudini) - click aici

k) acordul GDPR, conform anexei - click aici

l) acord inregistrare audio-video, conform anexei - click aici

 

Data limită până la care candidații pot depune dosarul de înscriere la sesiunea extraordinară a examenului de aptitudini este 17 octombrie 2022.

În temeiul reglementărilor în vigoare, respectiv art. 10, alin. (5) – (7) și art.11, alin. (5) - (7) stagiarii care au participat la sesiunea ordinară a examenului de aptitudini din martie 2022 și au obținut minim nota 6 la cel puțin una dintre probe vor putea susține în sesiunea din noiembrie 2022 probele pentru care optează.

De asemenea, pentru stagiarii care au participat la sesiunea extraordinară din mai 2022, recunoașterea probelor se va face doar în condițiile în care au participat și la sesiunea ordinară a examenului de aptitudini din martie 2022 și au obținut minim nota 6 la cel puțin una dintre probe.

Potrivit hotărârii Consiliului superior al CECCAR, candidații care au participat și nu au reușit să promoveze examenul de aptitudini în cursul anului 2022 vor beneficia pentru sesiunea 25 - 27 noiembrie 2022 de taxe reduse, după cum urmează:

 

Pentru categoria expert contabil:

 1. 550 de lei pentru candidații care optează pentru susținerea a trei probe în sesiunea extraordinară;
 2. 450 de lei pentru candidații care optează pentru susținerea a două probe în sesiunea extraordinară;
 3. 300 de lei pentru candidații care optează pentru susținerea unei probe în sesiunea extraordinară.

 

Pentru categoria contabil autorizat:

 1. 375 de lei pentru candidații care optează pentru susținerea a două probe în sesiunea extraordinară;
 2. 300 de lei pentru candidații care optează pentru susținerea unei probe în sesiunea extraordinară.

 

Taxa de înscriere la examen poate fi achitată în contul CECCAR RO59BTRLRONCRT0V25815601

 

Pentru a veni în sprijinul candidaților, înscriși la examenul de aptitudini, sesiunea 25 – 27 noiembrie 2022, CECCAR organizează cursuri gratuite de pregătire în perioada 17.10.2022 – 02.11.2022.

 

Taxa rămâne la valoarea inițială de 175 euro pentru expert contabil, respectiv 125 euro pentru contabil autorizat, pentru candidații care nu au participat la nicio sesiune, ordinară sau extraordinară, din cadrul aceluiași an calendaristic.

 

Structura probelor de examen:

 

Candidat categoria Expert contabilZiua de organizare a probelor de examenPondere în nota finala a probei %Corespondentul disciplinelor de examen cu disciplinele studiate în anii de stagiu
 
Vineri – 25 noiembrie 2022, Proba 1

(3 ore)

Contabilitate90%Contabilitate şi raportare financiară,

Contabilitate managerială

Standarde Internaționale de Raportare Financiară

Contabilitatea altor tipuri de entitati

Contabilitatea operațiunilor de fuziune, divizare, dizolvare si lichidare

Etica10%Etica anul I, II, III
Sâmbătă – 26 noiembrie 2022, Proba 2

(3 ore)

Fiscalitate80%Fiscalitate

Fiscalitate avansată

Drept10%Dreptul afacerilor

Dreptul muncii

Expertiză contabilă10%Expertiză contabilă
Duminică – 27 noiembrie 2022, Proba 3

(3 ore)

Control intern, audit și asigurare40%Audit, revizuire, alte servicii de asigurare şi servicii conexe

Guvernanţa corporativă, managementul riscurilor si control intern

Management, analiză și evaluarea afacerii60%Finanţe şi management financiar

Managementul performanţei

Evaluarea afacerii/întreprinderii

 

 

 

Candidat categoria Contabil autorizatZiua de organizare a probelor de examenPondere in nota finala a probei %Corespondentul disciplinelor de examen cu disciplinele studiate în anii de stagiu
Vineri – 25 noiembrie 2022, Proba 1

(3 ore)

Contabilitate90%Contabilitate şi raportare financiară,

Contabilitate managerială

Contabilitatea altor tipuri de entitati

Contabilitatea operațiunilor de fuziune, divizare, dizolvare si lichidare

Etica10%Etica anul I, II, III
 
Sâmbătă – 26 noiembrie 2022, Proba 2

(3 ore)

Fiscalitate80% 

Fiscalitate

Drept10%Dreptul afacerilor

Dreptul muncii

Analiza financiară a afacerii/întreprinderii10%Finanţe şi management financiar

Managementul performanţei

 

 

 

 

 

 


Vă facem cunoscut faptul că rezultatele examenului de aptitudini, sesiunea extraordinară din 27 – 29 mai 2022, precum și baremele, pot fi consultate accesand următorul link:

 https://ceccar.ro/ro/?page_id=26159
 

Candidaţii declaraţi respinşi au posibilitatea depunerii de contestaţii până miercuri, 08 iunie 2022, ora 14.00. Contestațiile se depun fizic sau se transmit prin e-mail filialei centru în cadrul căreia s-a susținut examenul, respectiv la adresa stagiari@ceccarbuc.ro, însoțite de dovada achitării taxei de recorectare.
 
În cazul solicitării recorectării întregii lucrări sau doar a unei probe de examen, conform Hotărârii Consiliului Superior al CECCAR, candidații vor suporta o taxă de recorectare, după cum urmează:
 
Pentru categoria experți contabili:

 • În cazul solicitării recorectării întregii lucrării, respectiv a celor 3 probe taxa de recorectare va fi de 90 lei la care se adaugă TVA;
 • În cazul solicitării recorectării unei singure probe taxa de recorectare va fi de 30 lei la care se adaugă TVA;
 • În cazul solicitării recorectării a două probe taxa de recorectare va fi de 60 lei la care se adaugă TVA.

 
Pentru categoria contabili autorizați:

 • În cazul solicitării recorectării întregii lucrării, respectiv a celor 2 probe taxa de recorectare va fi de 50 lei la care se adaugă TVA;
 • În cazul solicitării recorectării unei singure probe taxa de recorectare va fi de 25 la care se adaugă TVA.

Rezultatele finale ale examenului de aptitudini, sesiunea ordinară din 25 – 27 martie 2022 pot fi consultate accesând următorul link: https://ceccar.ro/ro/?page_id=25654

Pentru sesiunea extraordinară a examenului de aptitudini, 27 – 29 mai 2022, candidații pot depune dosarele de înscriere, pâna la data de 16.05.2022 inclusiv.

Pentru a veni în sprijinul candidaților care nu au reușit să promoveze examenul de aptitudini sesiunea ordinară, prin hotărârea Consiliului superior al CECCAR nr. 611/01/06.04.2021 s-a aprobat reducerea taxelor de participare, pentru următoarele sesiuni extraordinare din cursul aceluiași an, după cum urmează: 

I. Pentru categoria expert contabil:

 1. 550 de lei pentru candidații care optează pentru susținerea a trei probe în sesiunea extraordinară;
 2. 450 de lei pentru candidații care optează pentru susținerea a două probe în sesiunea extraordinară;
 3. 300 de lei pentru candidații care optează pentru susținerea unei probe în sesiunea extraordinară.   

 

 II.Pentru categoria contabil autorizat:

 1. 375 de lei pentru candidații care optează pentru susținerea a două probe în sesiunea extraordinară;
 2. 300 de lei pentru candidații care optează pentru susținerea unei probe în sesiunea extraordinară.

 Taxa rămâne la valoarea inițială (de 175 euro pentru expert contabil, respectiv 125 euro pentru contabil autorizat) pentru candidați care nu au participat la nicio sesiune ordinară sau extraordinară din cadrul aceluiași an calendaristic.

 Pentru pregătirea examenului, sesiunea mai 2022, candidații care depun dosarul de înscriere, în termenul de înscriere stabilit vor avea acces gratuit la înregistrările cursurilor de pregătire a examenului

 

 

 

 

 

 

 

 


Precizari pentru sesiunea extraordinara mai 2022

Sesiunea extraordinară a examenului de aptitudini, 27 – 29 mai 2022

Dosarul de înscriere la examenul de aptitudini

Pentru înscrierea la sesiunea extraordinară a examenului de aptitudini, stagiarii care îndeplinesc condițiile prevăzute de Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenului de aptitudini pentru accesul la profesia de expert contabil și contabil autorizat vor depune la filiala CECCAR în cadrul căreia s-a efectuat stagiul sau la filiala de domiciliu, un dosar care să cuprindă:

 1. a) cerere de înscriere la examenul de aptitudini, semnată olograf, în original;
 2. b) copie certificată pentru conformitate cu originalul a diplomei care atestă finalizarea studiilor superioare în cadrul unui program de studii universitare în conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, sau echivalent, în științe economice, pentru candidații înscriși la examenul de expert contabil,  respectiv a diplomei de bacalaureat sau echivalent pentru candidații înscriși la examenul de contabil autorizat, recunoscute de ministerul de resort;
 3. c) copie certificată pentru conformitate cu originalul a actului de identitate;
 4. d) copia certificatului de căsătorie, în cazul în care numele înscris pe actele de studii nu coincide cu numele din actul de identitate, certificată pentru conformitate cu originalul.
 5. e) certificat de cazier judiciar valabil, în original;
 6. f) adeverință medicală care să ateste capacitatea de exercițiu deplină, în original;
 7. g) două fotografii tip C.I.;
 8. h) dovada achitării taxei de înscriere;
 9. i) certificat de stagiu emis de filiala CECCAR în cadrul căreia s-a efectuat stagiul, în original;
 10. j) acordul GDPR;
 11. k) acord inregistrare audio-video;
 12. j) cererea de înscriere ca membru CECCAR condiționată de promovarea examenului de aptitudini, (prevăzută de art. 15, alin. (2), lit.j. din Regulamentul de aptitudini)

Data limită până la care candidații pot depune dosarul de înscriere la sesiunea extraordinară a examenului de aptitudini este 16 mai 2022.

Candidații care au participat la sesiunea ordinară a examenului de aptitudini, sesiunea martie 2022, nu vor mai depune documentele menționate la lit. b, e, f și i.

Probe examen aptitudini:

 

 

 

 

 

Cerere înscriere examen aptitudini - click aici

Acord GDPR - click aici

Acord inregistrare audio-video - click aici 

Cererea de înscriere ca membru CECCAR condiționată de promovarea examenului de aptitudini (prevăzută de art. 15, alin. (2), lit.j. din Regulamentul de aptitudini) - click aici


Programul desfășurării examenului de aptitudini, sesiunea ordinara 25-27 martie 2022 este urmatorul:

 

Categoria Expert contabilZiua de organizare a probelor de examenInterval orar examenProbele de examen
Vineri – 25 martie 2022,
Proba 1
14.00 - 17.00 (3 ore)Contabilitate (90%) + Etica (10%)
Sâmbătă – 26 martie 2022, Proba 210.00 - 13.00 (3 ore)Fiscalitate (80%) + Drept (10%) + Expertiză contabilă (10%)
Duminică – 27 martie 2022, Proba 309.00 - 12.00 (3 ore)Control intern, audit și asigurare (40%) + Management, analiză și evaluarea afacerii (60%)
Categoria Contabil autorizatZiua de organizare a probelor de examenInterval orar examenProbele de examen
Vineri – 25 martie 2022, Proba 114.00 - 17.00 (3 ore)Contabilitate (90%) + Etica (10%)
Sâmbătă – 26 martie 2022, Proba 210.00 - 13.00 (3 ore)Fiscalitate (80%) + Drept (10%) + Analiza financiară a afacerii/întreprinderii (10%)

 

Centre de examen aptitudini – click aici

 


Precizari privind organizarea examenului de aptitudini – sesiunea martie 2022

 

Pentru buna derulare a examenului de aptitudini, sesiunea ordinară din perioada 25 - 27 martie 2022, dorim să vă facem cunoscute următoarele:

Potrivit art. 10 si 11 din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenului de aptitudini pentru accesul la profesia de expert contabil și contabil autorizat, examenul de aptitudini, pentru cele două categorii profesionale, constă în susținerea a trei, respectiv două probe, după cum urmează:

 

Pentru accesul la profesia de expert contabil:

Art.10 (1) Examenul de aptitudini pentru  accesul la profesia de expert contabil constă în susținerea a trei probe, după cum urmează:

 1. a) prima proba conține subiecte din ariile de competență contabilitate și etica profesioniștilor contabili;
 2. b) a doua probă conține subiecte din ariile de competență fiscalitate, drept și expertiză contabilă inclusiv cele cu componentă fiscală;
 3. c) a treia proba conține subiecte din ariile de competență control intern, audit și asigurare și managementul, analiza și evaluarea afacerii/întreprinderii.

(2) Fiecare probă se  desfășoară pe o durată de 3 ore.

(3) Nota pentru fiecare probă se calculează cu două zecimale, fără rotunjire la număr întreg.

(4) Pentru promovarea examenului de aptitudini candidatul trebuie să obțină minimum nota 6 la fiecare probă și cel puțin media 7 pentru cele trei probe. Media se calculează cu două zecimale, ca medie aritmetică a notelor obținute la cele trei probe.

(5) Condițiile de promovare a examenului de aptitudini prevăzute la alin.(4) trebuie îndeplinite integral într-o sesiune a examenului de aptitudini.

(6) Prin excepție de la prevederile alin.(5) condițiile de promovare a examenului de aptitudini prevăzute la alin. (4) pot fi îndeplinite cumulat în sesiunea ordinară și sesiunea/sesiunile extraordinare organizate în cadrul aceluiași an calendaristic, sub condiția obținerii minimum a notei 6 la cel puțin una dintre probe, în cadrul sesiunii ordinare organizate în anul respectiv.

(7) În situația reglementată la alin. (6) în cadrul sesiunii/sesiunilor extraordinare se vor putea susține probele pentru care optează candidatul. În această situație media se va calcula ca medie artitmetică a ultimelor note obținute la probele de examen.

 

Pentru accesul la profesia de contabil autorizat:

Art.11 (1) Examenul de aptitudini pentru  accesul la profesia de contabil autorizat constă în susținerea a două probe, după cum urmează:

 1. a) prima proba conține subiecte din ariile de competență contabilitate și etica profesioniștilor contabili;
 2. b) a doua probă conține subiecte din ariile de competență fiscalitate, drept și analiza financiară a afacerii/întreprinderii

(2) Fiecare probă se desfășoară pe o durată de 3 ore.

(3) Nota pentru fiecare probă se calculează cu două zecimale, fără rotunjire la număr întreg.

(4) Pentru promovarea examenului de aptitudini candidatul trebuie să obțină minimum nota 6 la fiecare probă și cel puțin media 7 pentru cele două probe. Media se calculează cu două zecimale, ca medie aritmetică a notelor obținute la cele două probe.

(5)Condițiile de promovare a examenului de aptitudini prevăzute la alin.(4) trebuie îndeplinite integral într-o sesiune a examenului de aptitudini.

(6) Prin excepție de la prevederile alin.(5) condițiile de promovare a examenului de aptitudini prevăzute la alin.(4) pot fi îndeplinite cumulat în sesiunea ordinară și sesiunea/sesiunile extraordinare organizate în cadrul aceluiași an calendaristic, sub condiția obținerii minimum a notei 6 la una dintre probe, în cadrul sesiunii ordinare organizate în anul respectiv.

(7) În situația reglementată la alin. (6) în cadrul sesiunii/sesiunilor extraordinare se vor putea susține, probele pentru care optează candidatul. În această situație media se va calcula ca medie artitmetică a ultimelor note obținute la probele de examen.

 

In tabelul de mai jos vă anexăm și o centralizare a probelor și a zilelor de examen, pentru sesiunea examenului de aptitudini programata în perioada 25 – 27 martie 2022.

 

Candidat categoria Expert contabilZiua de organizare a probelor de examenPondere în nota finala a probei %Corespondentul disciplinelor de examen cu disciplinele studiate în anii de stagiu
 
Vineri – 25 martie 2022, Proba 1

( 3 ore)

Contabilitate90%Contabilitate şi raportare financiară,

Contabilitate managerială

Standarde Internaționale de Raportare Financiara

Contabilitatea altor tipuri de entitati

Contabilitatea operațiunilor de fuziune, divizare, dizolvare si lichidare

Etica10%Etica anul I, II, III
Sâmbătă – 26 martie 2022, Proba 2

( 3 ore)

Fiscalitate80%Fiscalitate

Fiscalitate avansată

Drept10%Dreptul afacerilor

Dreptul muncii

Expertiză contabilă10%Expertiză contabilă
Duminică – 27 martie 2022, Proba 3

( 3 ore)

Control intern, audit și asigurare40%Audit, revizuire, alte servicii de asigurare şi servicii conexe

Guvernanţa corporativă, managementul riscurilor si control intern

Management, analiză și evaluarea afacerii60%Finanţe şi management financiar

Managementul performanţei

Evaluarea afacerii/întreprinderii

 
Candidat categoria Contabil autorizatZiua de organizare a probelor de examenPondere in nota finala a probei %Corespondentul disciplinelor de examen cu disciplinele studiate în anii de stagiu
Vineri – 25 martie 2022, Proba 1

(3 ore)

Contabilitate90%Contabilitate şi raportare financiară,

Contabilitate managerială

Contabilitatea altor tipuri de entitati

Contabilitatea operațiunilor de fuziune, divizare, dizolvare si lichidare

Etica10%Etica anul I, II, III
 
Sâmbătă – 26 martie 2022, Proba 2

(3 ore)

Fiscalitate80% 

Fiscalitate

Drept10%Dreptul afacerilor

Dreptul muncii

Analiza financiară a afacerii/întreprinderii10%Finanţe şi management financiar

Managementul performanţei

 


EXAMEN DE APTITUDINI ÎN VEDEREA OBȚINERII CALITĂȚII DE EXPERT CONTABIL ȘI DE CONTABIL AUTORIZAT

SESIUNEA ORDINARA 25 - 27 MARTIE 2022

 

Pentru înscrierea la examenul de aptitudini, stagiarii care îndeplinesc condițiile prevăzute de Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenului de aptitudini pentru accesul la profesia de expert contabil și contabil autorizat vor depune la filiala CECCAR în cadrul căreia s-a efectuat stagiul sau la filiala de domiciliu, un dosar care să cuprindă:

a) cerere de înscriere la examenul de aptitudini, semnată olograf, în original (anexată);

b) copie certificată pentru conformitate cu originalul a diplomei care atestă finalizarea studiilor superioare în cadrul unui program de studii universitare în conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, sau echivalent, în științe economice, pentru candidații înscriși la examenul de expert contabil,  respectiv a diplomei de bacalaureat sau echivalent pentru candidații înscriși la examenul de contabil autorizat, recunoscute de ministerul de resort;

c) copie certificată pentru conformitate cu originalul a actului de identitate;

d) copia certificatului de căsătorie, în cazul în care numele înscris pe actele de studii nu coincide cu numele din actul de identitate, certificată pentru conformitate cu originalul.

e) certificat de cazier judiciar valabil, în original;

f) adeverință medicală care să ateste capacitatea de exercițiu deplină, în original;

g) două fotografii tip C.I.;

h) dovada achitării taxei de înscriere, respectiv c/v în lei la cursul BNR din ziua plăţii a 175 Euro pentru expert contabil și 125 Euro pentru contabil autorizat plata se va efectua prin transfer bancar/mijloace electronice în contul CECCAR Filiala București(click aici);

i) certificat de stagiu emis de filiala CECCAR în cadrul căreia s-a efectuat stagiul, în original;

j) acordul GDPR, (anexat)

k) acord inregistrare audio-video (anexat)

l) cererea de înscriere ca membru CECCAR condiționată de promovarea examenului de aptitudini, anexată(prevăzută de art. 15, alin. (2), lit.j. din Regulamentul de aptitudini)

 

Certificarea copiei pentru conformitate cu originalul pentru documentele prevăzute la lit. b) - d) se realizează de către personalul CECCAR. Candidatul va prezenta la depunerea dosarului aceste documente în original sau copie legalizată, iar după certificarea copiei pentru conformitate cu originalul, originalul sau copia legalizată se returnează titularului.

Data limită până la care candidații pot depune dosarul de înscriere la sesiunea extraordinară a examenului de aptitudini este 11 martie 2022.

Cu acest prilej, dorim să vă facem cunoscut faptul că pentru a veni în sprijinul candidaților care doresc să participe la examenul de aptitudini, organizat în perioada 25 – 27 martie 2022, vom organiza, în perioada 02 – 20 martie 2022, o serie de cursuri de pregătire gratuite.

Pentru a putea beneficia de întregul program de pregătire, termenul de înscriere al candidaților pentru examenul de aptitudini va fi 28 februarie 2022.

Dorim să vă facem cunoscut faptul că vor beneficia de pregătirea gratuită pentru examenul de aptitudini și persoanele care se afla in perioada de 3-5 ani de la finalizarea stagiului si se încadrează în primul și an al doilea an de pregătire și au optat pentru susținerea sesiunii ordinare a examenului de aptitudini din martie 2022. Pentru această categorie de persoane termenul de înscriere va fi prelungit pana la 15 martie 2022, astfel încât să fie îndeplinită cerința de ore de pregătire inițială, parcurse în cadrul întâlnirilor de stagiu organizate în februarie și martie.

 


Pentru consultare calendar stagiu 2021 - click aici


Vă facem cunoscut faptul că rezultatele finale ale examenului de aptitudini, sesiunea extraordinară din 03 – 05 decembrie 2021 pot fi consultate accesand următoarele link-uri:

 

Rezultate finale Experți contabili - click aici

Rezultate finale Contabili autorizați - click aici

 

Potrivit art.37, alin.(1) din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenului de aptitudini pentru accesul la profesia de expert contabil şi de contabil autorizat ) în termen de 90 de zile de la data afișării rezultatelor finale, candidații admiși la examenul de aptitudini au obligația finalizării formalităților de înscriere ca membru CECCAR.

 


În completarea precizărilor privind derularea examenelor de admitere la stagiu și aptitudini, din perioada 03 - 05 decembrie 2021, dorim să vă facem cunoscut orarul de derulare a probelor de examen:

 

Examenul de admitere la stagiu: se va desfasura la Universitatea Artifex, strada Economu Cezarescu nr. 47, sector 6.

 

 • pentru experţi contabili:
  • În ziua de 04 decembrie 2021, începând cu ora 09.00 o probă scrisă cu subiecte din disciplinele Contabilitate, Fiscalitate şi Drept, cu o durată de 3 ore;
  • În ziua de 05 octombrie 2021, începând cu ora 09.00 o probă scrisă cu subiecte din disciplinele Evaluare economică şi financiară a întreprinderilor, Audit, Expertiză contabilă şi Doctrina şi deontologia profesiei contabile, cu o durată de 3 ore;

 

 • pentru contabilii autorizaţi care îndeplinesc condiţia de studii superioare economice:
  • În ziua de 05 decembrie 2021, începând cu ora 09.00 o probă scrisă cu subiecte din disciplinele Contabilitate, Evaluare economică şi financiară a întreprinderilor, Audit, Expertiză contabilă, Doctrina şi deontologia profesiei contabile cu o durată de 4 ore;

 

 • pentru contabili autorizaţi:
  • În ziua de 04 decembrie 2021, începând cu ora 09.00 o probă scrisă cu subiecte din disciplinele Contabilitate, Fiscalitate şi Drept, cu o durată de 3 ore.

 

Examenul de aptitudini: se va desfasura la sediul CECCAR Bucuresti, Intrarea Nestorei nr. 4-6, sector 4

 

Candidat categoria Expert contabilZiua de organizare a probelor de examenPondere în nota finala a probei %Corespondentul disciplinelor de examen cu disciplinele studiate în anii de stagiu
Vineri – 03 decembrie 2021, Proba 1
   14.00 – 17.00

(3 ore)

Fiscalitate80%Fiscalitate

Fiscalitate avansată

Drept10%Dreptul afacerilor

Dreptul muncii

Expertiză contabilă10%Expertiză contabilă
Sâmbătă – 04 decembrie 2021, Proba 2
09.00-12.00

(3 ore)

Contabilitate90%Contabilitate şi raportare financiară,

Contabilitate managerială

Standarde Financiare de Raportare Financiara

Contabilitatea altor tipuri de entitati

Contabilitatea operațiunilor de fuziune, divizare, dizolvare si lichidare

Etica10%Etica anul I, II, III
Duminică – 05 decembrie 2021, Proba 3
   9.00 - 12.00

(3 ore)

Control intern, audit și asigurare40%Audit, revizuire, alte servicii de asigurare şi servicii conexe

Guvernanţa corporativă, managementul riscurilor si control intern

Management, analiză și evaluarea afacerii60%Finanţe şi management financiar

Managementul performanţei

Evaluarea afacerii/întreprinderii

 

 

Candidat categoria Contabil autorizatZiua de organizare a probelor de examenPondere in nota finala a probei %Corespondentul disciplinelor de examen cu disciplinele studiate în anii de stagiu
Vineri – 03 decembrie 2021, Proba 1
  14.00 – 17.00

(3 ore)

Fiscalitate80% 

Fiscalitate

Drept10%Dreptul afacerilor

Dreptul muncii

Analiza financiară a afacerii/întreprinderii10%Finanţe şi management financiar

Managementul performanţei

Sâmbătă – 04 decembrie 2021, Proba 2
  09.00 - 12.00

(3 ore)

Contabilitate90%Contabilitate şi raportare financiară,

Contabilitate managerială

Contabilitatea altor tipuri de entitati

Contabilitatea operațiunilor de fuziune, divizare, dizolvare si lichidare

Etica10%Etica anul I, II, III

 

 


EXAMEN DE APTITUDINI ÎN VEDEREA OBȚINERII CALITĂȚII DE EXPERT CONTABIL ȘI DE CONTABIL AUTORIZAT

SESIUNEA EXTRAORDINARĂ 03 - 05 Decembrie 2021

 

Dorim să vă facem cunoscut faptul că, pentru a veni în sprijinul stagiarilor care doresc să suțină examenul de aptitudini, în perioada 03 – 05 decembrie 2021 va fi organizată o nouă sesiune extraordinară a examenului de aptitudini.

În temeiul reglementărilor în vigoare, respectiv art. 10, alin. (5) – (7) și art.11, alin. (5) - (7) stagiarii care au participat la sesiunea ordinară a examenului de aptitudini din martie 2021 și au obținut minim nota 6 la cel puțin una dintre probe vor putea susține în sesiunea din decembrie 2021 probele pentru care optează. În această situație, media se va calcula ca medie artitmetică a ultimelor note obținute la probele de examen.

De asemenea, pentru stagiarii care au participat la sesiunea extraordinară din mai 2021, recunoașterea probelor se va face doar în condițiile în care au participat și la sesiunea ordinară a examenului de aptitudini din martie 2021 și au obținut minim nota 6 la cel puțin una dintre probe.

Pentru înscrierea la examenul de aptitudini, stagiarii care îndeplinesc condițiile prevăzute de Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenului de aptitudini pentru accesul la profesia de expert contabil și contabil autorizat vor depune la filiala CECCAR în cadrul căreia s-a efectuat stagiul sau la filiala de domiciliu, un dosar care să cuprindă:

 1. a) cerere de înscriere la examenul de aptitudini, semnată olograf, în original (anexată);
 2. b) copie certificată pentru conformitate cu originalul a diplomei care atestă finalizarea studiilor superioare în cadrul unui program de studii universitare în conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, sau echivalent, în științe economice, pentru candidații înscriși la examenul de expert contabil,  respectiv a diplomei de bacalaureat sau echivalent pentru candidații înscriși la examenul de contabil autorizat, recunoscute de ministerul de resort;
 3. c) copie certificată pentru conformitate cu originalul a actului de identitate;
 4. d) copia certificatului de căsătorie, în cazul în care numele înscris pe actele de studii nu coincide cu numele din actul de identitate, certificată pentru conformitate cu originalul.
 5. e) certificat de cazier judiciar valabil, în original;
 6. f) adeverință medicală care să ateste capacitatea de exercițiu deplină, în original;
 7. g) două fotografii tip C.I.;
 8. h) dovada achitării taxei de înscriere, respectiv c/v în lei la cursul BNR din ziua plăţii a 175 Euro pentru expert contabil și 125 Euro pentru contabil autorizat;
 9. i) certificat de stagiu emis de filiala CECCAR în cadrul căreia s-a efectuat stagiul, în original;
 10. j) acordul GDPR, (anexată)
 11. k) acord inregistrare audio-video (anexată)
 12. l) cererea de înscriere ca membru CECCAR condiționată de promovarea examenului de aptitudini, anexată(prevăzută de art. 15, alin. (2), lit.j. din Regulamentul de aptitudini)

 

Certificarea copiei pentru conformitate cu originalul pentru documentele prevăzute la lit. b) - d) se realizează de către personalul CECCAR. Candidatul va prezenta la depunerea dosarului aceste documente în original sau copie legalizată, iar după certificarea copiei pentru conformitate cu originalul, originalul sau copia legalizată se returnează titularului.

 

Data limită până la care candidații pot depune dosarul de înscriere la sesiunea extraordinară a examenului de aptitudini este 19 noiembrie 2021.

 

Potrivit hotărârii Consiliului superior al CECCAR nr. 611/01/06.04.2021, candidații care au participat și nu au reușit să promoveze examenul de aptitudini în cursul anului 2021 vor beneficia pentru sesiunea 03- 05 decembrie 2021 de taxe reduse, după cum urmează:

 

Pentru categoria expert contabil:

 1. 550 de lei pentru candidații care optează pentru susținerea a trei probe în sesiunea extraordinară;
 2. 450 de lei pentru candidații care optează pentru susținerea a două probe în sesiunea extraordinară;
 3. 300 de lei pentru candidații care optează pentru susținerea unei probe în sesiunea extraordinară.

Pentru categoria contabil autorizat:

 1. 375 de lei pentru candidații care optează pentru susținerea a două probe în sesiunea extraordinară;
 2. 300 de lei pentru candidații care optează pentru susținerea unei probe în sesiunea extraordinară.

 

Taxa rămâne la valoarea inițială de 175 euro pentru expert contabil, respectiv 125 euro pentru contabil autorizat, pentru candidații care nu au participat la nicio sesiune, ordinară sau extraordinară, din cadrul aceluiași an calendaristic.

 

CENTRALIZARE A PROBELOR ȘI A ZILELOR DE EXAMEN pentru sesiunea extraordinară a examenului de aptitudini programata în zilele de 03, 04 și 05 decembrie 2021

Candidat categoria Expert contabilZiua de organizare a probelor de examenPondere in nota finala %Corespondentul disciplinelor de examen cu disciplinele studiate în anii de stagiu
Vineri – 03 decembrie 2021, Proba 1
      3 oreFiscalitate80%Fiscalitate

Fiscalitate avansată

Drept10%Dreptul afacerilor

Dreptul muncii

Expertiză contabilă10%Expertiză contabilă
Sâmbătă – 04 decembrie 2021, Proba 2
      3 oreContabilitate90%Contabilitate şi raportare financiară,

Contabilitate managerială

Standarde Financiare de Raportare Financiara

Contabilitatea altor tipuri de entitati

Contabilitatea operațiunilor de fuziune, divizare, dizolvare si lichidare

Etica10%Etica anul I, II, III
Duminică – 05 decembrie 2021, Proba 3
      3 oreControl intern, audit și asigurare40%Audit, revizuire, alte servicii de asigurare şi servicii conexe

Guvernanţa corporativă, managementul riscurilor si control intern

Management, analiză și evaluarea afacerii60%Finanţe şi management financiar

Managementul performanţei

Evaluarea afacerii/întreprinderii

 
Candidat categoria Contabil autorizatZiua de organizare a probelor de examenPondere in nota finala %Corespondentul disciplinelor de examen cu disciplinele studiate în anii de stagiu
Vineri – 03 decembrie 2021, Proba 1
 

3 ore

Fiscalitate80%Fiscalitate
Drept10%Dreptul afacerilor

Dreptul muncii

Analiza financiară a afacerii/întreprinderii10%Finanţe şi management financiar

Managementul performanţei

Sâmbătă – 04 decembrie, Proba 2
     3 oreContabilitate90%Contabilitate şi raportare financiară,

Contabilitate managerială

Standarde Financiare de Raportare Financiara

Contabilitatea altor tipuri de entitati

Contabilitatea operațiunilor de fuziune, divizare, dizolvare si lichidare

 

Etica

 

10%Etica anul I, II, III

 

Avem rugămintea să acordați atenție structurii probelor de examen, având în vedere faptul că în sesiunea din mai 2021, probele din zilele de vineri și sâmbătă au fost inversate față de sesiunea din martie 2021. Pentru sesiunea extraordinară din decembrie 2021 a fost menținută structura probelor de examen din martie 2021. Prin urmare, este foarte important să completați corect informațiile astfel încât să nu apară neconcordațe cu privire la examenele care vor fi susținute.

 

 


EXAMEN DE APTITUDINI ÎN VEDEREA OBȚINERII CALITĂȚII DE EXPERT CONTABIL ȘI DE CONTABIL AUTORIZAT

SESIUNEA 28 - 30 Mai 2021

 

 

 

Pentru buna derulare a examenului de aptitudini, sesiunea extraordinară din 28-30 mai 2021, dorim să vă facem cunoscute următoarele:

Potrivit art. 10 si 11 din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenului de aptitudini pentru accesul la profesia de expert contabil și contabil autorizat, examenul de aptitudini, pentru cele două categorii profesionale, constă în susținerea a trei, respectiv două probe, după cum urmează:

Pentru accesul la profesia de expert contabil:

 1. a) prima probă conține subiecte din ariile de competență contabilitate și etica profesioniștilor contabili;
 2. b) a doua probă conține subiecte din ariile de competență fiscalitate, drept și expertiză contabilă inclusiv cele cu componentă fiscală;
 3. c) a treia probă conține subiecte din ariile de competență control intern, audit și asigurare și managementul, analiza și evaluarea afacerii/întreprinderii.

Pentru promovarea examenului de aptitudini candidatul trebuie să obțină minimum nota 6 la fiecare probă și cel puțin media 7 pentru cele trei probe. Media se calculează cu două zecimale, ca medie aritmetică a notelor obținute la cele trei probe.

 

Pentru accesul la profesia de contabil autorizat:

 1. a) prima proba conține subiecte din ariile de competență contabilitate și etica profesioniștilor contabili;
 2. b) a doua probă conține subiecte din ariile de competență fiscalitate, drept și analiza financiară a afacerii/întreprinderii;

Pentru promovarea examenului de aptitudini candidatul trebuie să obțină minimum nota 6 la fiecare probă și cel puțin media 7 pentru cele două probe. Media se calculează cu două zecimale, ca medie aritmetică a notelor obținute la cele două probe.

 

Pentru înscrierea la examenul de aptitudini, stagiarii care îndeplinesc condițiile prevăzute de Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenului de aptitudini pentru accesul la profesia de expert contabil și contabil autorizat vor depune la filiala CECCAR în cadrul căreia s-a efectuat stagiul sau la filiala de domiciliu, un dosar care să cuprindă:

 1. a) cerere de înscriere la examenul de aptitudini, semnată olograf, în original;
 2. b) copie certificată pentru conformitate cu originalul a diplomei care atestă finalizarea studiilor superioare în cadrul unui program de studii universitare în conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, sau echivalent, în științe economice, pentru candidații înscriși la examenul de expert contabil,  respectiv a diplomei de bacalaureat sau echivalent pentru candidații înscriși la examenul de contabil autorizat, recunoscute de ministerul de resort;
 3. c) copie certificată pentru conformitate cu originalul a actului de identitate;
 4. d) copia certificatului de căsătorie, în cazul în care numele înscris pe actele de studii nu coincide cu numele din actul de identitate, certificată pentru conformitate cu originalul.
 5. e) certificat de cazier judiciar valabil, în original;
 6. f) adeverință medicală care să ateste capacitatea de exercițiu deplină, în original;
 7. g) două fotografii tip C.I.;
 8. h) dovada achitării taxei de înscriere;
 9. i) certificat de stagiu emis de filiala CECCAR în cadrul căreia s-a efectuat stagiul, în original;
 10. j) acordul GDPR, conform anexei
 11. k) acord inregistrare audio-video, conform anexei
 12. l) cererea de înscriere ca membru CECCAR condiționată de promovarea examenului de aptitudini, anexată (prevăzută de art. 15, alin. (2), lit.j. din Regulamentul de aptitudini)

 

Certificarea copiei pentru conformitate cu originalul pentru documentele prevăzute la lit. b) - d) se realizează de către personalul CECCAR. Candidatul va prezenta la depunerea dosarului aceste documente în original sau copie legalizată, iar după certificarea copiei pentru conformitate cu originalul, originalul sau copia legalizată se returnează titularului.

 

Pentru candidații care au participat la sesiunea ordinară a examenului de aptitudini, organizată în martie 2021, dosarul de înscriere va fi conține documentele prevăzute la pct.a, g, h, k și l.

 

In tabelul de mai jos vă anexăm și o centralizare a probelor și a zilelor de examen, pentru sesiunea examenului de aptitudini programata în zilele de 28, 29 și 30 mai 2021.

 

Candidat categoria Expert contabilZiua de organizare a probelor de examenPondere în nota finala a probei %Corespondentul disciplinelor de examen cu disciplinele studiate în anii de stagiu
Vineri – 28 mai 2021, Proba 1
14.00-17.00

(3 ore)

Contabilitate90%Contabilitate şi raportare financiară,

Contabilitate managerială

Standarde Financiare de Raportare Financiara

Contabilitatea altor tipuri de entitati

Contabilitatea operațiunilor de fuziune, divizare, dizolvare si lichidare

Etica10%Etica anul I, II, III

Sâmbătă – 29 mai 2021, Proba 2

10.00-13.00

(3 ore)

Fiscalitate80%Fiscalitate

Fiscalitate avansată

Drept10%Dreptul afacerilor

Dreptul muncii

Expertiză contabilă10%Expertiză contabilă

Duminică – 30 mai 2021, Proba 3

10.00 - 13.00

(3 ore)

Control intern, audit și asigurare40%Audit, revizuire, alte servicii de asigurare şi servicii conexe

Guvernanţa corporativă, managementul riscurilor si control intern

Management, analiză și evaluarea afacerii60%Finanţe şi management financiar

Managementul performanţei

Evaluarea afacerii/întreprinderii

 

 

 

 

 

 

Candidat categoria Contabil autorizatZiua de organizare a probelor de examenPondere in nota finala a probei %Corespondentul disciplinelor de examen cu disciplinele studiate în anii de stagiu
Vineri – 28 mai 2021, Proba 1
14.00 – 17.00

(3 ore)

Contabilitate90%Contabilitate şi raportare financiară,

Contabilitate managerială

Contabilitatea altor tipuri de entitati

Contabilitatea operațiunilor de fuziune, divizare, dizolvare si lichidare

Etica10%Etica anul I, II, III

Sâmbătă – 29 mai 2021, Proba 2

10.00 - 13.00

(3 ore)

Fiscalitate80% 

Fiscalitate

Drept10%Dreptul afacerilor

Dreptul muncii

Analiza financiară a afacerii/întreprinderii10%Finanţe şi management financiar

Managementul performanţei

 

Data limită până la care candidații pot depune dosarul de înscriere la sesiunea ordinară a examenului de aptitudini este 17 mai 2021.

 

 Pentru a veni în sprijinul candidaților care nu au reușit să promoveze examenul de aptitudini, sesiunea ordinară din luna martie 2021, persoanele care au participat si nu au promovat sesiunea martie 2021 se pot inscrie la sesiunea extraordinara din perioada 28 – 30 mai 2021 cu achiarea urmatoarele taxe de examen:

 1. Pentru categoria expert contabil:
 2. a) 550 de lei pentru candidații care optează pentru susținerea a trei probe în sesiunea extraordinară;
 3. b) 450 de lei pentru candidații care optează pentru susținerea a două probe în sesiunea extraordinară;
 4. c) 300 de lei pentru candidații care optează pentru susținerea unei probe în sesiunea extraordinară.
 5. Pentru categoria contabil autorizat:
 6. a) 375 de lei pentru candidații care optează pentru susținerea a două probe în sesiunea extraordinară;

b)300 de lei pentru candidații care optează pentru susținerea unei probe în sesiunea extraordinară.

            III. Taxa rămâne la valoarea inițială (de 175 euro pentru expert contabil, respectiv 125 euro pentru contabil autorizat - c/v în lei la cursul BNR din ziua plăţii) pentru candidații care nu au participat la sesiunea ordinară din luna martie 2021.

 1. Taxa va fi achitată prin transfer bancar în contul CECCAR Filiala București: RO32BTRLRONCRT0V25815602

 

Pentru a veni în sprijinul stagiarilor, începând cu data de 05 mai 2021, se vor organiza cursuri de pregătire, cu precizarea că participarea la cursuri este condiționată de depunerea dosarului de înscriere la examen.

 

Graficul cursurilor de pregătire se va derula conform tabelului următor:

 

Nr. crt.DATAZIUAINTERVAL ORARDISCIPLINA EXAMENTEMA
105.05.2021Miercuri16.00-21.00ContabilitateOMFP
206.05.2021Joi16.00-21.00ContabilitateIFRS
307.05.2021Vineri16.00-21.00ContabilitateContabilitate consolidata
408.05.2021Sambata09.00-11.30ContabilitateContabilitatea altor tipuri de entitati
11.30-14.00ContabilitateContabilitate manageriala
510.05.2021Luni16.00-21.00ContabilitateContabilitatea operațiunilor de fuziune, divizare, dizolvare si lichidare
611.05.2021Marti16.00-21.00Management, analiză și evaluarea afaceriiManagementul performantei + Finante si management financiar
712.05.2021Miercuri16.00-21.00Management, analiză și evaluarea afaceriiEvaluarea intreprinderii
813.05.2021Joi16.00-21.00Expertiza contabilaExpertiza contabila
1014.05.2021Vineri16.00-21.00DreptDrept
1115.05.2021Sambata09.00-14.00Control intern, audit și asigurareAudit, revizuire, alte servicii de asigurare şi servicii conexe
1217.05.2021Luni16.00-21.00FiscalitateFiscalitate
1318.05.2021Marti16.00-21.00FiscalitateFiscalitate
1419.05.2021Miercuri16.00-18.30FiscalitateFiscalitate
1518.30-21.00FiscalitateFiscalitate
1620.05.2021Joi16.00-21.00FiscalitateFiscalitate
1721.05.2021Vineri16.00-21.00FiscalitateFiscalitate

 

 


PRECIZĂRI PRIVIND EXAMENUL DE APTITUDINI ÎN VEDEREA OBȚINERII CALITĂȚII DE EXPERT CONTABIL ȘI DE CONTABIL AUTORIZAT

SESIUNEA 12 - 14 MARTIE 2021

 

Examenul de aptitudini, sesiunea ordinară, va fi organizat de CECCAR în locatiile de examen stabilite pentru sesiunea martie 2021, astfel:

 • Universitatea Artifex Bucuresti, Strada Economu Cezărescu nr. 47, sector 6
 • Sediul CECCAR aparatul central,  Intrarea Pielari nr. 1, București, Sector 4
 • CECCAR filiala Bucuresti, Intrarea Nestorei, nr. 4-6, sector 4

 

Repartizare candidati examen aptitudini pe locatii de examinare:
 1. Categoria Expert Contabil

Universitatea Artifex Bucuresti -  Amfiteatrul A1 (parter) – Litera A – CIA

Universitatea Artifex Bucuresti -  Amfiteatrul A2 (parter) – Litera CIM – GAG

Universitatea Artifex Bucuresti -  Amfiteatrul A3 (parter) – Litera GAN - L

CECCAR Sediul Central – Sala curs etaj 4 – Litera MA – MO

CECCAR Filiala Bucuresti – Amfiteatrul Grigore Trancu Iasi (parter) – Litera MU - SE

CECCAR Filiala Bucuresti – Sala curs et.2 – Litera ST - Z

 Vineri – 12.03.2021 ora 14.00 – 17.00 (Fiscalitate, Drept, Expertiza contabila)

Sâmbătă - 13.03.2021 ora 10.00-13.00 (Contabilitate, Etica)

Duminica – 14.03.2021 ora 10.00-13.00 (Control intern, audit si asigurare, Management, analiza si evaluarea afacerii)

 

 1. Categoria Contabil Autorizat

 CECCAR Sediul Central – Sala curs etaj 4

 

Vineri – 12.03.2021 ora 14.00 – 17.00 (Fiscalitate, Drept, Analiza financiara a afacerii/intreprinderii)

Sâmbătă - 13.03.2021 ora 10.00-13.00 (Contabilitate, Etica)

 

Pentru buna organizare şi desfăşurare a sesiunii examenului de aptitudini vă transmitem următoarele Instrucţiuni:

 1. Este interzis ca în proximitatea candidaţilor să existe surse de informare, telefoane mobile, ceasuri inteligente sau alte echipamente Orice tentativă de fraudă duce la eliminarea candidatului din examen. Pentru efectuarea calculelor se poate folosi doar un calculator de birou fără posibilitatea de stocare a datelor.

Eventuale abateri de la aceste reguli, ca de altfel şi discuţiile în timpul examenului între candidaţi, duce la părăsirea sălii de examinare a celui în cauză, predarea lucrării în acel moment şi consemnarea faptei de către responsabilul de sală. Examenul este individual.

 1. De la intrarea în sală a candidaţilor până la predarea lucrărilor este realizată înregistrarea audio-video a examenului.
 2. Desfasurarea probelor de examen:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Candidat categoria Expert contabil

 

Ziua de organizare a probelor de examen

Pondere în nota finala a probei

%

Corespondentul disciplinelor de examen cu disciplinele studiate în anii de stagiu

Vineri – 12 martie 2021, Proba 1

 

14.00 – 17.00 (3 ore)

Fiscalitate80%Fiscalitate

Fiscalitate avansată

Drept10%Dreptul afacerilor Dreptul muncii
Expertiză contabilă10%Expertiză contabilă

Sâmbătă – 13 martie 2021, Proba 2

 

 

 

10.00-13.00

(3 ore)

 

 

Contabilitate

 

 

90%

Contabilitate şi raportare financiară, Contabilitate managerială Standarde Financiare de Raportare Financiara

Contabilitatea altor tipuri de entitati Contabilitatea operațiunilor de fuziune,

divizare, dizolvare si lichidare

Etica10%Etica anul I, II, III

Duminică – 14 martie 2021, Proba 3

 

 

10.00 - 13.00 (3 ore)

 

Control intern, audit  și asigurare

 

40%

Audit, revizuire, alte servicii de asigurare şi servicii conexe

Guvernanţa corporativă, managementul riscurilor si control intern

Management, analiză și evaluarea

afacerii

 

60%

Finanţe şi management financiar Managementul performanţei

Evaluarea afacerii/întreprinderii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Candidat categoria Contabil autorizat

 

Ziua de organizare a probelor de      examen

Pondere in nota finala a probei

%

Corespondentul disciplinelor de examen cu disciplinele studiate în anii de stagiu

Vineri – 12 martie 2021, Proba 1

 

14.00 – 17.00 (3 ore)

Fiscalitate80% 

Fiscalitate

Drept10%Dreptul afacerilor Dreptul muncii
Analiza financiară a

afacerii/întreprinderii

10%Finanţe şi management financiar

Managementul performanţei

Sâmbătă – 13 martie 2021, Proba 2

 

10.00 - 13.00 (3 ore)

 

 

Contabilitate

 

 

90%

Contabilitate şi raportare financiară, Contabilitate managerială Contabilitatea altor tipuri de entitati

Contabilitatea operațiunilor de fuziune, divizare, dizolvare si lichidare

Etica10%Etica anul I, II, III

 

4.       Criterii de promovabilitate:

 • pentru promovarea examenului de aptitudini, categoria exapert contabil, candidatul trebuie să obțină minimum nota 6 la fiecare probă și cel puțin media 7 pentru cele trei probe. Media se calculează cu două zecimale, ca medie aritmetică a notelor obținute la cele trei probe
 • pentru promovarea examenului de aptitudini, categoria contabil autorizat, candidatul trebuie să obțină minimum nota 6 la fiecare probă și cel puțin media 7 pentru cele două probe. Media se calculează cu două zecimale, ca medie aritmetică a notelor obținute la cele două probe
 1. Condițiile de promovare a examenului de aptitudini prevăzute la pct.4 pot fi îndeplinite cumulat în sesiunea ordinară și sesiunea/sesiunile extraordinare organizate în cadrul aceluiași an calendaristic, sub condiția obținerii minimum a notei 6 la cel puțin una dintre probe, în cadrul sesiunii ordinare organizate în anul respectiv.
 2. În cadrul sesiunii/sesiunilor extraordinare se vor putea susține, prin opțiunea candidatului, doar probele pentru care nu a fost obținută nota minima 6 în cadrul sesiunii ordinare organizate în anul respectiv.
 3. Fiecare candidat va semna pe lucrare, în colţul din dreapta sus înnegrit, care urmează a fi sigilat, cu privire la faptul că a luat cunoştinţă de regulile de derulare a examenului.
 4. Subiectele de examen sunt proprietatea intelectuală a CECCAR, acesta deținând dreptul de copyright. Este interzisă fotografierea sau filmarea subiectelor de examen. Este interzisă mediatizarea subiectelor de examen sub orice formă, atât scrisă cât și în spațiul online, fără acordul CECCAR, sub sancțiunea legislației în materia drepturilor de proprietate intelectuală.
 5. Răspunsurile scrise în caietul de examen, trebuie să respecte ordinea şi numărătoarea subiectelor din varianta de subiect primită, aşa cum au fost marcate de comisia centrală.
 6. Lucrările de examen aparțin de drept CECCAR, acestea nu pot fi puse după finalizarea examenului la dispoziție candidaților, în copie sau original.
 7. Rezultatele obținute de candidați pot fi contestate în termen de 24 de ore de la afișare; contestațiile se depun fizic sau se transmit prin e-mail la filiala unde s-a susținut examenul (centrul de examen), însoțite de dovada achitării taxei de recorectare.

  

Pentru accesul în locația de examinare vă rugăm să vă prezentați cu 30 min înaintea începerii examenului.

La accesul în locația de examinare vă rugăm să prezentați următorul formular completat și semnat – click aici pentru accesare formular

 

 


EXAMEN DE APTITUDINI ÎN VEDEREA OBȚINERII CALITĂȚII DE EXPERT CONTABIL ȘI DE CONTABIL AUTORIZAT

SESIUNEA 12 - 14 MARTIE 2021

 

Pentru buna derulare a examenului de aptitudini, sesiunea 12 – 14 martie 2021, dorim să vă facem cunoscute următoarele:

Potrivit art. 10 si 11 din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenului de aptitudini pentru accesul la profesia de expert contabil și contabil autorizat, examenul de aptitudini, pentru cele două categorii profesionale, constă în susținerea a trei, respectiv două probe, după cum urmează:

Pentru accesul la profesia de expert contabil:

 1. a) prima probă conține subiecte din ariile de competență contabilitate și etica profesioniștilor contabili;
 2. b) a doua probă conține subiecte din ariile de competență fiscalitate, drept și expertiză contabilă inclusiv cele cu componentă fiscală;
 3. c) a treia probă conține subiecte din ariile de competență control intern, audit și asigurare și managementul, analiza și evaluarea afacerii/întreprinderii.

Pentru promovarea examenului de aptitudini candidatul trebuie să obțină minimum nota 6 la fiecare probă și cel puțin media 7 pentru cele trei probe. Media se calculează cu două zecimale, ca medie aritmetică a notelor obținute la cele trei probe.

 

Pentru accesul la profesia de contabil autorizat:

 1. a) prima proba conține subiecte din ariile de competență contabilitate și etica profesioniștilor contabili;
 2. b) a doua probă conține subiecte din ariile de competență fiscalitate, drept și analiza financiară a afacerii/întreprinderii

Pentru promovarea examenului de aptitudini candidatul trebuie să obțină minimum nota 6 la fiecare probă și cel puțin media 7 pentru cele două probe. Media se calculează cu două zecimale, ca medie aritmetică a notelor obținute la cele două probe.

 

Data limită până la care candidații pot depune dosarul de înscriere la sesiunea ordinară a examenului de aptitudini este 01 martie 2021.

 

In tabelul de mai jos vă anexăm și o centralizare a probelor și a zilelor de examen, pentru sesiunea examenului de aptitudini programata în zilele de 12, 13 și 14 martie 2021.

 

Candidat categoria Expert contabil

Ziua de organizare a probelor de examen

Pondere în nota finala a probei %

Corespondentul disciplinelor de examen cu disciplinele studiate în anii de stagiu

Vineri – 12  martie 2021, Proba 1

14.00 – 17.00

(3 ore)

Fiscalitate80%Fiscalitate

Fiscalitate avansată

Drept10%Dreptul afacerilor

Dreptul muncii

Expertiză contabilă10%Expertiză contabilă

Sâmbătă – 13 martie 2021, Proba 2

10.00-13.00

(3 ore)

Contabilitate90%Contabilitate şi raportare financiară,

Contabilitate managerială

Standarde Financiare de Raportare Financiara

Contabilitatea altor tipuri de entitati

Contabilitatea operațiunilor de fuziune, divizare, dizolvare si lichidare

Etica10%Etica anul I, II, III

Duminică – 14 martie 2021, Proba 3

10.00 - 13.00

(3 ore)

Control intern, audit și asigurare40%Audit, revizuire, alte servicii de asigurare şi servicii conexe

Guvernanţa corporativă, managementul riscurilor si control intern

Management, analiză și evaluarea afacerii60%Finanţe şi management financiar

Managementul performanţei

Evaluarea afacerii/întreprinderii

 
Candidat categoria Contabil autorizatZiua de organizare a probelor de examenPondere in nota finala a probei %Corespondentul disciplinelor de examen cu disciplinele studiate în anii de stagiu

Vineri – 12  martie 2021, Proba 1

14.00 – 17.00

(3 ore)

Fiscalitate80% 

Fiscalitate

Drept10%Dreptul afacerilor

Dreptul muncii

Analiza financiară a afacerii/întreprinderii10%Finanţe şi management financiar

Managementul performanţei

Sâmbătă – 13 martie 2021, Proba 2

10.00 - 13.00

(3 ore)

Contabilitate90%Contabilitate şi raportare financiară,

Contabilitate managerială

Contabilitatea altor tipuri de entitati

Contabilitatea operațiunilor de fuziune, divizare, dizolvare si lichidare

Etica10%Etica anul I, II, III

 

 


EXAMEN DE APTITUDINI ÎN VEDEREA OBȚINERII CALITĂȚII DE EXPERT CONTABIL ȘI DE CONTABIL AUTORIZAT

SESIUNEA 12 - 14 MARTIE 2021

 

 

Conținutul dosarului de înscriere la examenul de aptitudini din sesiunea 12 - 14 martie 2021

 

Pentru înscrierea la examenul de aptitudini, stagiarii care îndeplinesc condițiile prevăzute de art. 14 din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenului de aptitudini pentru accesul la profesia de expert contabil și contabil autorizat vor depune, la CECCAR Filiala București, până la data de 01.03.2021 un dosar cuprinzând:

 • certificatul de admitere la stagiu, emis de comisia de examinare pentru accesul la profesie (se eliberează de către filială);
 • certificatul de stagiu (se eliberează de către filială);
 • copie a diplomei de studii economice superioare, respectiv a diplomei de studii medii, recunoscute de Ministerul Educației Naționale;
 • cerere pentru înscriere la examenul de aptitudini, adresată președintelui filialei Corpului (model anexat);
 • copie a actului de identitate (BI/CI);
 • certificat de cazier judiciar;
 • adeverință medicală cu mențiunea ”are capacitatea deplină de exercitiu; apt pentru exercitarea profesiei”;
 • două fotografii tip BI/CI;
 • acord GDPR (click aici);
 • acord inregistrare audio-video (click aici);
 • dovada achitării taxei de înscriere la examen în cuantum de 175 Euro pentru expert contabil și 125 Euro pentru contabil autorizat (c/v în lei la cursul BNR din ziua plăţii). Taxa va fi achitată prin transfer bancar în contul CECCAR Filiala București: RO32BTRLRONCRT0V25815602

Documentele se îndosariază de candidat în ordinea menţionată mai sus, într-un dosar cu şină şi se depune la CECCAR Filiala București.

 

Pentru înscrierea la examenul de aptitudini, stagiarii care îndeplinesc condițiile impuse de reglementările în vigoare vor depune, la filiala Corpului din raza de domiciliu, un dosar cuprinzând:

Conținutul dosarului de înscriere la examenul de aptitudini  

Pentru înscrierea la examenul de aptitudini, stagiarii care îndeplinesc condițiile impuse de reglementările în vigoare vor depune, la CECCAR Filiala București, un dosar cuprinzând: 

 • cerere pentru înscriere la examenul de aptitudini, adresată președintelui filialei Corpului (model anexat);
 • certificat de cazier judiciar;
 • adeverință medicală - cu mențiunea ”are capacitatea deplină de exercitiu; apt pentru exercitarea profesiei”;
 • certificatul de admitere la stagiu, emis de comisia de examinare pentru accesul la profesie (se eliberează de către filială), iar pentru stagiarii care au beneficiat de echivalarea accesului la stagiu în baza protocoalelor de master, se va depune scrisoarea de acceptare la stagiu transmisa de catre CECCAR;
 • certificatul de stagiu (se eliberează de către filială);
 • copia diplomei de studii economice superioare, respectiv a diplomei de studii medii, recunoscute de Ministerul Educației Naționale;
 • copia actului de identitate (BI/CI);
 • două fotografii tip BI/CI;
 • dovada achitării taxei de înscriere la examen în cuantum de 175 Euro pentru expert contabil și 125 Euro pentru contabil autorizat (c/v în lei la cursul BNR din ziua plăţii). Taxa poate fi achitată direct la casieria filialei sau în contul CECCAR Filiala București: RO32BTRLRONCRT0V25815602.

Documentele se îndosariază de candidat în ordinea menţionată mai sus, într-un dosar cu şină şi se depune la CECCAR Filiala București.

Stagiarii care s-au prezentat la sesiunile anterioare ale Examenului de aptitudini dar nu le-au promovat, vor actualiza dosarul de înscriere pentru sesiunea septembrie 2020 doar cu următoarele documente:

 • cerere pentru înscriere la examenul de aptitudini, adresată preşedintelui filialei Corpului (model anexat) ;
 • copia actului de identitate (BI/CI);
 • certificat de cazier judiciar valabil la data examenului;
 • adeverință medicală - cu mențiunea ”are capacitatea deplină de exercitiu; apt pentru exercitarea profesiei ”;
 • două fotografii tip BI/CI;
 • dovada achitării taxei de înscriere la examen fi achitată direct la casieria filialei sau în contul CECCAR Filiala București: RO32BTRLRONCRT0V25815602 dupa cum urmeaza :

-       candidații care nu au promovat sesiunea iulie 2020: taxa de participare este redusă la 550 de lei pentru categoria expert contabil și la 375 de lei pentru categoria contabil autorizat.

-       candidații care au promovat o singură probă (respectiv au obținut nota 7 la o singură probă) în sesiunea iulie 2020 au posibilitatea de a susține doar proba nepromovată în sesiunea extraordinară din septembrie, taxa de participare în acest caz fiind de 450 de lei pentru categoria expert contabil și 300 de lei pentru categoria contabil autorizat.

-       candidații care nu au promovat in una din sesiunile anterioare 3-5 Iulie 2020 vor achita o taxă de înscriere în valoare de 175 Euro pentru expert contabil și 125 Euro pentru contabil autorizat (c/v în lei la cursul BNR din ziua plăţii).

Stagiarii care au fost inscrisi in sesiunea Examenului de aptitudini din luna Martie si nu au participat la sesiunea reprogramata din luna Iulie, vor actualiza dosarul de înscriere pentru sesiunea septembrie 2020 doar cu următoarele documente:

 • certificat de cazier judiciar valabil la data examenului;
 • adeverință medicală - cu mențiunea ”are capacitatea deplină de exercitiu; apt pentru exercitarea profesiei ”;

 Dosarele de înscriere se depun la sediul CECCAR Filiala București până la data de 07.09.2020

REGULAMENT privind organizarea și desfășurarea examenului de aptitudini pentru accesul la profesia de expert contabil şi de contabil autorizat.


Dorim să vă facem cunoscut faptul că prin Hotărârea nr. 21/593 a Consiliului superior al CECCAR din 28.01.2021 s-au stabilit următoarele măsuri privind modul de aplicare a prevederilor art. 14, alin.(2) – (8) din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenului de aptitudini pentru accesul la profesia de expert contabil şi de contabil autorizat:

 

 1. Referitor la persoanele aflate in urmatoarea situatie: au finalizat stagiul și se află în situația prevăzută la art 14, alin.(3), (au trecut 3 ani de la finalizarea stagiului dar nu mai mult de 5), putandu-se înscrie la examenul de aptitudini sub condiția efectuării a 30 de ore dezvoltare profesională inițială din cadrul programului de stagiu, pentru fiecare an de prelungire:

 

 1. Taxa pentru orele de dezvoltare profesională inițială din cadrul programului de stagiu va fi în cuantum de 10,00 lei + TVA/ oră de stagiu (respectiv 300,00 lei + TVA/30 ore de stagiu, pentru primul an de prelungire și 600,00 lei + TVA/60 de ore, pentru cei doi ani de prelungire).
 2. Orele de dezvoltare profesională inițială din cadrul programului de stagiu vor avea următoarea structură:
 1. Pentru primul an de prelungire, cele 30 de ore de stagiu vor fi îndeplinite prin participarea la întâlnirile eferente disciplinelor Contabilitate și Raportare financiară și Fiscalitate, întâlniri programate conform calendarului pe anul în curs;
 2. Pentru doilea an de prelungire, cele 30 de ore de stagiu vor fi îndeplinite prin participarea la întâlnirile eferente disciplinelor Fiscalitate Avansată și Contabilitatea operațiunilor de fuziune, divizare, dizolvare și lichidare, întâlniri programate conform calendarului pe anul în curs.

 

Taxa va fi achitata prin transfer bancar in contul CECCAR Bucuresti, iar cererea privind participarea la orele de pregatire va fi transmisa pana la data de 15.02.2021, pentru a fi luata in evidenta in vederea participarii la intalnirea 1 de stagiu.

 

 1. Cu privire la stagiu de adaptare: (au trecut mai mult de 5 ani de la finalizarea stagiului)
 1. Efectuarea stagiului de adaptare cu durata de un an va fi reprezentat de instruirea teoretică și practică, prin parcurgerea programei stabilită pentru categoria expert contabil și contabil autorizat, conform documentului anexat.
 2. Pentru disciplinele aferente stagiului de adaptare, persoanele care se încadrează în prevederile art.14, alin. (6) au obligația participării la întâlnirile semestriale, precum și susținerii și promovării examenelor aferente disciplinelor parcurse.
 3. Taxa aferentă stagiului de adaptare va fi în cuantum 1500 lei/an – pentru categoria expert contabil și 700 lei/an – pentru categoria contabil autorizaţi.

Taxa va fi achitata prin transfer bancar in contul CECCAR Bucuresti, iar cererea privind inscrierea in stagiul de adaptare (atasat) va fi transmisa pana la data de 15.02.2021, pentru a fi luata in evidenta in vederea participarii la intalnirile aferente anului de stagiu.

 

Pentru orice neclaritati fata de cele mai sunt prezentate nu ezitati sa ne contactati.