Examenul de acces la stagiu

EXAMEN DE APTITUDINI ÎN VEDEREA OBȚINERII CALITĂȚII DE EXPERT CONTABIL ȘI DE CONTABIL AUTORIZAT

SESIUNEA ORDINARA 25 - 27 MARTIE 2022

Pentru înscrierea la examenul de aptitudini, stagiarii care îndeplinesc condițiile prevăzute de Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenului de aptitudini pentru accesul la profesia de expert contabil și contabil autorizat vor depune la filiala CECCAR în cadrul căreia s-a efectuat stagiul sau la filiala de domiciliu, un dosar care să cuprindă:

a) cerere de înscriere la examenul de aptitudini, semnată olograf, în original (anexată);

b) copie certificată pentru conformitate cu originalul a diplomei care atestă finalizarea studiilor superioare în cadrul unui program de studii universitare în conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, sau echivalent, în științe economice, pentru candidații înscriși la examenul de expert contabil,  respectiv a diplomei de bacalaureat sau echivalent pentru candidații înscriși la examenul de contabil autorizat, recunoscute de ministerul de resort;

c) copie certificată pentru conformitate cu originalul a actului de identitate;

d) copia certificatului de căsătorie, în cazul în care numele înscris pe actele de studii nu coincide cu numele din actul de identitate, certificată pentru conformitate cu originalul.

e) certificat de cazier judiciar valabil, în original;

f) adeverință medicală care să ateste capacitatea de exercițiu deplină, în original;

g) două fotografii tip C.I.;

h) dovada achitării taxei de înscriere, respectiv c/v în lei la cursul BNR din ziua plăţii a 175 Euro pentru expert contabil și 125 Euro pentru contabil autorizat;

i) certificat de stagiu emis de filiala CECCAR în cadrul căreia s-a efectuat stagiul, în original;

j) acordul GDPR, (anexat)

k) acord inregistrare audio-video (anexat)

l) cererea de înscriere ca membru CECCAR condiționată de promovarea examenului de aptitudini, anexată(prevăzută de art. 15, alin. (2), lit.j. din Regulamentul de aptitudini)

 

Certificarea copiei pentru conformitate cu originalul pentru documentele prevăzute la lit. b) - d) se realizează de către personalul CECCAR. Candidatul va prezenta la depunerea dosarului aceste documente în original sau copie legalizată, iar după certificarea copiei pentru conformitate cu originalul, originalul sau copia legalizată se returnează titularului.

Data limită până la care candidații pot depune dosarul de înscriere la sesiunea extraordinară a examenului de aptitudini este 11 martie 2022.

Cu acest prilej, dorim să vă facem cunoscut faptul că pentru a veni în sprijinul candidaților care doresc să participe la examenul de aptitudini, organizat în perioada 25 – 27 martie 2022, vom organiza, în perioada 02 – 20 martie 2022, o serie de cursuri de pregătire gratuite.

Pentru a putea beneficia de întregul program de pregătire, termenul de înscriere al candidaților pentru examenul de aptitudini va fi 28 februarie 2022.

Dorim să vă facem cunoscut faptul că vor beneficia de pregătirea gratuită pentru examenul de aptitudini și persoanele care se afla in perioada de 3-5 ani de la finalizarea stagiului si se încadrează în primul și an al doilea an de pregătire și au optat pentru susținerea sesiunii ordinare a examenului de aptitudini din martie 2022. Pentru această categorie de persoane termenul de înscriere va fi prelungit pana la 15 martie 2022, astfel încât să fie îndeplinită cerința de ore de pregătire inițială, parcurse în cadrul întâlnirilor de stagiu organizate în februarie și martie.


Rezultate examen admitere stagiu, sesiunea 04 – 05 decembrie 2021

Vă facem cunoscut faptul că rezultatele examenului de admitere la stagiu, sesiunea 04-05 decembrie 2021 pot fi consultate la următoarele link-uri:

 

Contabil autorizat - click aici

Rezultate finale examen categoria contabili autorizaţi care îndeplinesc finale condiţia de studii superioare economice - click aici

Rezultate finale examen categoria expert contabil - click aici

Rezultate finale examen categoria expert contabil (absolvenți  ai programelor de masterat) - click aici

 

Candidaţii declaraţi respinşi au posibilitatea depunerii de contestaţii până luni, 20 decembrie 2021, ora 09.00.

 

Contestațiile se depun fizic sau se transmit prin e-mail la filiala unde s-a susținut examenul la adresa de email stagiari@ceccarbuc.ro, însoțite de dovada achitării taxei de recorectare.

 

În cazul solicitării recorectării întregii lucrări sau doar a unei discipline de examen, conform reglementărilor în vigoare, candidații vor suporta o taxă de recorectare, la care se adaugă TVA, după cum urmează:

 

 • În situația corectării întregii lucrări 85 lei/ lucrare;
 • În situația solicitării recorectării disciplinei Contabilitate - 20 lei/ lucrare
 • În situația solicitării recorectării disciplinei Fiscalitate – 15 lei/ lucrare;
 • În situația solicitării recorectării disciplinei Drept – 10 lei /lucrare;
 • În situația solicitării recorectării disciplinei Audit – 10 lei/ lucrare;
 • În situația solicitării recorectării disciplinei Evaluare – 10 lei/ lucrare;
 • În situația solicitării recorectării disciplinei Expertiza contabila – 10 lei/ lucrare;
 • În situația solicitării recorectării disciplinei Doctrina  – 10 lei /lucrare.

 

În cazul în care contestația este fondată, respectiv a rezultat modificarea notei în avantajul candidatului, taxa de recorectare se restituie acestuia. 


 

În completarea precizărilor privind derularea examenelor de admitere la stagiu și aptitudini, din perioada 03 - 05 decembrie 2021, dorim să vă facem cunoscut orarul de derulare a probelor de examen:

 

Examenul de admitere la stagiu: se va desfasura la Universitatea Artifex, strada Economu Cezarescu nr. 47, sector 6.

 

 • pentru experţi contabili:
  • În ziua de 04 decembrie 2021, începând cu ora 09.00 o probă scrisă cu subiecte din disciplinele Contabilitate, Fiscalitate şi Drept, cu o durată de 3 ore;
  • În ziua de 05 octombrie 2021, începând cu ora 09.00 o probă scrisă cu subiecte din disciplinele Evaluare economică şi financiară a întreprinderilor, Audit, Expertiză contabilă şi Doctrina şi deontologia profesiei contabile, cu o durată de 3 ore;

 

 • pentru contabilii autorizaţi care îndeplinesc condiţia de studii superioare economice:
  • În ziua de 05 decembrie 2021, începând cu ora 09.00 o probă scrisă cu subiecte din disciplinele Contabilitate, Evaluare economică şi financiară a întreprinderilor, Audit, Expertiză contabilă, Doctrina şi deontologia profesiei contabile cu o durată de 4 ore;

 

 • pentru contabili autorizaţi:
  • În ziua de 04 decembrie 2021, începând cu ora 09.00 o probă scrisă cu subiecte din disciplinele Contabilitate, Fiscalitate şi Drept, cu o durată de 3 ore.

 

Examenul de aptitudini: se va desfasura la sediul CECCAR Bucuresti, Intrarea Nestorei nr. 4-6, sector 4

 

Candidat categoria Expert contabilZiua de organizare a probelor de examenPondere în nota finala a probei %Corespondentul disciplinelor de examen cu disciplinele studiate în anii de stagiu
Vineri – 03 decembrie 2021, Proba 1
   14.00 – 17.00

(3 ore)

Fiscalitate80%Fiscalitate

Fiscalitate avansată

Drept10%Dreptul afacerilor

Dreptul muncii

Expertiză contabilă10%Expertiză contabilă
Sâmbătă – 04 decembrie 2021, Proba 2
09.00-12.00

(3 ore)

Contabilitate90%Contabilitate şi raportare financiară,

Contabilitate managerială

Standarde Financiare de Raportare Financiara

Contabilitatea altor tipuri de entitati

Contabilitatea operațiunilor de fuziune, divizare, dizolvare si lichidare

Etica10%Etica anul I, II, III
Duminică – 05 decembrie 2021, Proba 3
   9.00 - 12.00

(3 ore)

Control intern, audit și asigurare40%Audit, revizuire, alte servicii de asigurare şi servicii conexe

Guvernanţa corporativă, managementul riscurilor si control intern

Management, analiză și evaluarea afacerii60%Finanţe şi management financiar

Managementul performanţei

Evaluarea afacerii/întreprinderii

 

 

Candidat categoria Contabil autorizatZiua de organizare a probelor de examenPondere in nota finala a probei %Corespondentul disciplinelor de examen cu disciplinele studiate în anii de stagiu
Vineri – 03 decembrie 2021, Proba 1
  14.00 – 17.00

(3 ore)

Fiscalitate80% 

Fiscalitate

Drept10%Dreptul afacerilor

Dreptul muncii

Analiza financiară a afacerii/întreprinderii10%Finanţe şi management financiar

Managementul performanţei

Sâmbătă – 04 decembrie 2021, Proba 2
  09.00 - 12.00

(3 ore)

Contabilitate90%Contabilitate şi raportare financiară,

Contabilitate managerială

Contabilitatea altor tipuri de entitati

Contabilitatea operațiunilor de fuziune, divizare, dizolvare si lichidare

Etica10%Etica anul I, II, III

 

 

 


Pentru a aprecia eforturile depuse de toți candidații care s-au înscris la examenul de admitere la stagiu din luna octombrie 2021, precum și pentru a-i sprijini pe cei care nu au reușit să promoveze, Consiliul superior al CECCAR a hotarât reducerea taxei de participare la examenul de admitere la stagiu, sesiunea decembrie 2021, după cum urmează:

 • 500 de lei pentru categoria expert contabil;
 • 350 de lei pentru categoria contabil autorizat;
 • 75 lei pentru absolvenții de masterat care au de susținut examen la o disciplină;
 • 150 lei pentru absolvenții de masterat care au de susținut examen la două discipline;

Taxa rămâne la valoarea inițială (de 175 euro pentru expert contabil, respectiv 125 euro pentru contabil autorizat) pentru ceilalți candidați.

 

De asemenea, pentru a veni în sprijinul candidaților care s-au înscris la examenele CECCAR (acces/aptitudini) dar nu au putut participa, ca urmare a unei situații generate de actualul contex epidemiologic (infecție cu virusul SARS CoV – 2, carantină, izolare), Consiliului superior al CECCAR a hotărât ca acești candidați să poată beneficia la cerere, precum și în baza unor documente justificative, de una din cele două opțiuni:

 • compensarea a 100% din contravaloarea taxei de examen pentru una din următoarele trei sesiuni. Neprezentarea la următoarele trei sesiuni anulează compensarea taxei de examen;
 • restituirea a 100% din taxa de examen achitată.

Totodată, pentru operativitate și pentru aplicare unitară a reglementărilor CECCAR, cererile de compensare/restituire a taxelor de examen vor fi soluționate la nivelul filialelor CECCAR, în baza documentelor justificative depuse de candidați, precum și în baza cataloagelor finale de examen.


Vă informam ca rezultatele finale ale examenului de admitere la stagiu, în cadrul cărora au fost incluse și rezultatele verificării contestatiilor depuse de candidații declarați respinși la examen au fost postate pe site-ul CECCAR la următoarele link-uri:

 

Rezultate finale examen admitere stagiu:

 

Rezultate finale contabil autorizat - click aici

 

Rezultate finale contabil autorizat cu studii superioare - click aici

 

Rezultate finale expert contabil - click aici

 

Rezultate finale absolventi de masterat - click aici

 

 

Cu acest prilej, dorim să vă facem cunoscute următoarele informații cu privire la:

 

 1. Candidații declarați admiși, în ceeea ce privește înscrierea la stagiu:

 

Potrivit reglementărilor în vigoare, perioada de stagiu începe din luna ianuarie a anului următor celui în care persoana a susținut și promovat examenul de admitere sau i s-au echivalat disciplinele programului de masterat cu disciplinele examenului de admitere la stagiu.

În acest sens, în vederea îndeplinirii formalităților de înscriere la stagiu, candidații care au promovat examenul de admitere la stagiu, precum și absolvenții programelor de masterat care au primit aprobare de înscriere directă la stagiu au obligația depunerii documentelor de înscriere la stagiu, în cadrul filialelor de domiciliu. Potrivit art.2 din Regulament, stagiul are o durata de de la 1 la 3 ani și constă în realizarea acțiunilor de educație contabilă profesională, în dobândirea experienței practice și evaluare.

Perioada de stagiu începe în luna ianuarie a anului următor celui în care persoana a promovat sau i s-a echivalat examenul de admitere la stagiu.

Va precizam faptul ca stagiul se efectueaza doar in sistem centralizat in cadrul filialei Bucuresti, iar pentru inscrierea la stagiu, aveţi obligaţia ca până la data de 15 ianuarie 2022, să depuneţi la filiala Bucuresti cererea de înscriere la stagiu (atasata) insotita de copia cartii de identitate si respectiv copia diplomelor de studii (copie xerox bacalaureat pentru contabili autorizati)/licenta + master pentru experti contabili). Nedepunerea cererii de înscriere până la acest termen atrage pierderea admiterii examenului de acces la profesie, respectiv a echivalării examenului de acces.

 

Conform art.3, alin (2) din Regulamentul de stagiu, pentru acoperirea cheltuielilor cu organizarea și efectuarea stagiului, se percepe o cotizație fixă anuală  (momentan este stabilit la valoarea de 1000 lei/an pentru Experți Contabili respectiv 700 de lei/an pentru Contabili autorizați) care se achită în două tranșe: 50% până la data de 31 ianuarie pentru primul semestru și respectiv 50% până la data de 31 iulie pentru cel de-al doilea semestru. Stagiarii care nu își achită cotizația la termenele menționate vor fi exmatriculați.

Plata taxei de stagiu se achită exclusiv online în contul CECCAR Filiala București RO32BTRLRONCRT0V25815602, deschis la Banca Transilvania (pentru identificarea plății este necesar sa precizați datele de identificare nume, prenume, CNP si anul de stagiu)

Totodată, având în vedere faptul că activitățile de stagiu se organizează la nivelul centrelor de stagiu, cu implicarea filialelor arondate, stagiarii au posibilitatea ca odată cu depunerea dosarului de înscriere la stagiu să solicite, acolo unde este cazul, luarea în evidență în cadrul filialelor în care doresc efectuarea stagiului, cu obligația depunerii unor documente justificative (adeverința de la locul de muncă sau alte documente justificative).

Prin urmare, pentru a veni în sprijinul stagiarilor dar și pentru respectarea principiului teritorialității, stagiarii au posibilitatea efectuarii stagiului în cadrul altei filiale/centru de examen, cu precizarea că situația stagiarilor, în ceea ce privește activitatea de stagiu, respectiv evidența prezențelor la întâlnirile de stagiu, notele obținute în urma evaluărilor/reevaluărilor susținute va fi centralizată de către filialele de domiciliu.

 

 1. Candidații declarași respinși:

 

Pentru a veni în sprijinul candidaților declarați respinși CECCAR va organiza în  perioada 04 - 05 decembrie 2021 sesiunea extraordinară a examenului de admitere la stagiu.

Pentru candidații care depun dosarele de înscriere până în data de 19 noiembrie 2021, CECCAR va organiza o serie de cursuri de pregătire online gratuite, în care se va pune accent în special pe disciplinele la care s-a obținut un nivel scazut de promovabilitate, în sesiunea din octombrie 2021.

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că pentru înscrierea candidaților declarați respinși la sesiunea octombrie 2021 nu se vor mai solicita documentele depuse pentru sesiunea din 01 - 03 octombrie 2021,  care în prezent sunt în vigoare. Astfel, candidații vor depune:

 • cererea de înscriere;
 • dovada achitării taxa reduse de înscriere la examen;
 • acordul GDPR ;
 • acordul de înregistrare audio-video;
 • 2 fotografii tip buletin.

Vă facem cunoscut faptul că rezultatele examenului de admitere la stagiu, sesiunea 01-03 octombrie 2021 pot fi consultate la următoarele link-uri:

Contabili autorizați - click aici

Contabililor autorizați cu studii superioare -  click aici

Experți contabili - click aici

Absolvenți de masterat - click aici

Candidaţii declaraţi respinşi au posibilitatea depunerii de contestaţii până miercuri, 20 octombrie 2021, ora 13.30

 

Contestațiile pot fi depuse fizic sau pot fi transmise prin e-mail la filiala unde s-a susținut examenul, însoțite de dovada achitării taxei de recorectare.

În cazul solicitării recorectării întregii lucrări sau doar a unei discipline de examen, conform reglementărilor CECCAR, candidații vor suporta o taxă de recorectare, la care se adaugă TVA, după cum urmează:

-               În situația corectării întregii lucrări 85 lei/ lucrare;

-               În situația solicitării recorectării disciplinei Contabilitate - 20 lei/ lucrare

-               În situația solicitării recorectării disciplinei Fiscalitate – 15 lei/ lucrare;

-               În situația solicitării recorectării disciplinei Drept – 10 lei /lucrare;

-               În situația solicitării recorectării disciplinei Audit – 10 lei/ lucrare;

-               În situația solicitării recorectării disciplinei Evaluare – 10 lei/ lucrare;

-               În situația solicitării recorectării disciplinei Expertiza contabila – 10 lei/ lucrare;

-               În situația solicitării recorectării disciplinei Doctrina  – 10 lei /lucrare.

În cazul în care contestația este fondată, respectiv a rezultat modificarea notei în avantajul candidatului, taxa de recorectare se restituie acestuia. 

Dorim să reamintim faptul că la sesiunea examenului de admitere la stagiu se declară admiși candidații care obțin cel puțin media 7 și minimum nota 6 la fiecare disciplină.

CECCAR va organiza în  perioada 04 - 05 decembrie 2021 sesiunea extraordinară a examenului de admitere la stagiu.

Pentru candidații care depun dosarele de înscriere până în data de 19 noiembrie 2021, CECCAR va organiza o serie de cursuri de pregătire online gratuite, în care se va pune accent în special pe disciplinele la care s-a obținut un nivel scazut de promovabilitate, în sesiunea din octombrie 2021.


În atenția persoanelor care doresc înscrierea directă la stagiu prin echivalarea masterului absolvit - sesiunea 4-5 decembrie 2021

Persoanele cu domiciliul/reședință în municipiul București, absolvenţi ai programelor de masterat, pentru care există acorduri de colaborare încheiate cu CECCAR, pot depune dosarele de inscriere la sediul Filialei CECCAR Bucuresti, Intrarea Nestorei, nr. 4-6, sector 4, București, zilnic intre orele 09.00-17.00.

Informații complete privind condițiile care trebuie îndeplinite, conținutul dosarului, termenul de înscriere, click aici.

Termenul de depunere a dosarelor de echivalare: 1 noiembrie 2021


Vă informăm faptul că, persoanele care s-au înscris la examenul de acces la stagiu, sesiunea octombrie 2021 (precum și candidații care au depus solicitări în vederea echivalării examenului cu studiile de master absolvite) dar nu au reușit să achiziționeze Ghidul pentru pregătirea candidaților la examenul de acces la stagiul pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat, au posibilitatea de a participa la cursurile de pregătire a examenului în sistem online, cu achitarea unei taxe în valoare de 55 lei + TVA. Taxa va fi plătită prin virament bancar în contul RO32BTRLRONCRT0V25815602  si va fi transmisă pentru validarea înscrierii pe e-mail la adresa stagiari@ceccarbuc.ro.


In atentia candidatilor la examenul de admitere la stagiu care sustin examenul la Filiala Bucuresti
 

Având în vedere actualul context epidemiologic, precum și pentru derularea în bune condiții a examenului de admitere la stagiu din zilele de 01 și 03 octombrie 2021 dorim să vă facem cunoscute următoarele informații:

In conformitate cu prevederile HG 990/2021 pentru modificarea și completarea anexelor nr. 2 și 3 la Hotărârea Guvernului nr. 932/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 septembrie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,

Avand in vedere ca municipiul Bucuresti se afla in scenariul rosu, cu o incidenta a cazurilor in localitate mai mare de 3/1.000 de locuitori și mai mică sau egală cu 6/1.000 de locuitori, participarea la examenul de admitere la stagiu organizat in locatiile CECCAR Filiala Bucuresti este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2;

Atestarea vaccinării, testării sau vindecării de infecția cu virusul SARS-CoV-2 se realizează prin intermediul certificatelor digitale ale Uniunii Europene privind COVID-19, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 68/2021 privind adoptarea unor măsuri pentru punerea în aplicare a cadrului european pentru eliberarea, verificarea și acceptarea certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID pentru a facilita libera circulație pe durata pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare.

Avand in vedere aspectele de mai sus, va rugam ca, in momentul sosirii la locatia unde se va desfasura examenul, sa prezentati Certificatul digital al Uniunii Europene privind COVIDcare trebuie sa fie valabil la data inceperii fiecarei probepentru a facilita accesul in sala de examen.

De asemenea, prin prezentul email vă transmitem, pentru informare si luare la cunostinta, Procedura privind desfășurarea examenelor organizate de CECCAR în actual contextul epidemiologic (click aici), precum si Declaratia de deplasare in actualul context epidemiologic (click aici), care trebuie descarcata, completata si prezentata la intrarea in locatia unde se desfasoara examenul.

Examenele se vor derula începând cu ora 16.00 în data de 01 octombrie 2021, respectiv ora 09.00 în data de 03 octombrie 2021, cu precizarea că intrarea în sală se va face cu aprox. 30 – 40 min. inainte de ora inceperii examenului.

 Precizarile privind locatia desfasurarii examenului vor fi transmise in timp util, prin newsletter.

 


În atenția candidaților la examenul de acces sesiunea 01-03.10.2021

 

Vă comunicăm programarea cursurilor de pregătire pentru Examenul de acces:

 

DATAZIUACURS
17.09.2021VineriFiscalitate (16.00-21.00)
18.09.2021Sambata-
19.09.2021DuminicaExpertiza ctb (09.00-11.30) si Drept (11.30-14.00)
20.09.2021LuniEvaluare + Manageriala (16.00-21.00)
21.09.2021MartiIFRS (16.00-21.00)
22.09.2021MiercuriOMFP (16.00-21.00)
23.09.2021JoiEtica + Audit (16.00-21.00)

 

 


În completarea informațiilor privind inscrierea la examenul de admitere la stagiu sesiunea octombrie 2021, dorim să vă facem cunoscut faptul că programul cursurilor de pregătire pentru examen, se va derula în perioada 17 – 22 septembrie 2021.

 

Vom reveni către dvs., în timp util, cu calendarul cursurilor structurat pe discipline.

 

Cu acest prilej, vă reamintim faptul că vor beneficia de gratuitatea participării la cursurile de pregătire aferente examenului de admitere la stagiu, candidații care îndeplinesc cumulativ cele două condiții:

 • depun dosarul de înscriere în termenul stabilit, respectiv 17 septembrie 2021;
 • achiziționează ghidul de acces.

 

 


În atenția persoanelor care doresc înscrierea directă la stagiu, prin echivalarea masterului absolvit: Persoanele cu domiciliul/reședință în municipiul București, absolvenţi ai programelor de masterat, pentru care există acorduri de colaborare încheiate cu CECCAR, pot depune dosarele de inscriere la sediul Filialei CECCAR Bucuresti, Intrarea Nestorei, nr. 4-6, sector 4, București, zilnic intre orele 09.00-17.00.

Informații complete privind condițiile care trebuie îndeplinite, conținutul dosarului, termenul de înscriere, click aici.

 

Înscrierea la examenul de admitere la stagiu în vederea obţinerii calităţii de expert contabil sau de contabil autorizat se face în baza unui dosar care se depune la sediul filialei CECCAR în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul candidatul.

Conținutul dosarului de înscriere pentru susținerea examenului de admitere la stagiu în vederea obţinerii calităţii de expert contabil:

 • cererea de înscriere (model Anexă);
 • certificatul medical din care să rezulte că solicitantul are capacitate de exercițiu deplină;
 • curriculum vitae (model Anexă);
 • copie legalizată de pe actul de studii, din care să rezulte că solicitantul are studii superioare economice cu diplomă recunoscută de Ministerul Educației;
 • certificat de cazier judiciar cu termen de valabilitate neexpirat;
 • dovada achitării taxei de înscriere la examen în cuantum de 175 Euro (c/v în lei la cursul BNR din ziua plăţii).
 • acordul GDPR (model Anexă)
 • acordul de înregistrare audio-video (model Anexă)
 • 2 fotografii tip buletin;

Conținutul dosarului de înscriere pentru susținerea examenului de admitere la stagiu în vederea obţinerii calităţii de contabil autorizat:

 • cererea de înscriere (model Anexă)
 • certificatul medical din care să rezulte că solicitantul are capacitate de exercițiu deplină;
 • curriculum vitae (model Anexă);
 • copie legalizată de pe actul de studii, din care să rezulte că solicitantul are studii medii cu diplomă recunoscută de Ministerul Educației;
 • certificat de cazier judiciar cu termen de valabilitate neexpirat;
 • dovada achitării taxei de înscriere la examen în cuantum de 125 Euro (c/v în lei la cursul BNR din ziua plăţii).
 • acordul GDPR  (model Anexă)
 • acordul de înregistrare audio-video (model Anexă)
 • 2 fotografii tip buletin

Dosarul de înscriere se va depune la sediul filialei CECCAR în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul candidatul, până la data de 17 septembrie 2021.

Plata se face in contul aflat pe site la sectiunea contact – click aici

Dosarele de înscriere se depun la sediul CECCAR Filiala București pâna la data de 16.08.2021 (Dosar echivalare master), respectiv 17.09.2021 (Dosarul examen acces).

Examenul de acces la stagiu – sesiunea 1 și 3 octombrie 2021

Conținutul dosarului

Înscrierea la examenul de admitere la stagiu în vederea obţinerii calităţii de expert contabil sau de contabil autorizat se face în baza unui dosar care se depune la sediul filialei CECCAR în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul candidatul.

Conținutul dosarului de înscriere pentru susținerea examenului de admitere la stagiu în vederea obţinerii calităţii de expert contabil:

 • cererea de înscriere (model Anexă);
 • certificatul medical din care să rezulte că solicitantul are capacitate de exercițiu deplină;
 • curriculum vitae (model Anexă);
 • copie legalizată de pe actul de studii, din care să rezulte că solicitantul are studii superioare economice cu diplomă recunoscută de Ministerul Educației;
 • certificat de cazier judiciar cu termen de valabilitate neexpirat;
 • dovada achitării taxei de înscriere la examen în cuantum de 175 Euro (c/v în lei la cursul BNR din ziua plăţii).
 • acordul GDPR (model Anexă)
 • acordul de înregistrare audio-video (model Anexă)
 • 2 fotografii tip buletin;

Conținutul dosarului de înscriere pentru susținerea examenului de admitere la stagiu în vederea obţinerii calităţii de contabil autorizat:

 • cererea de înscriere (model Anexă)
 • certificatul medical din care să rezulte că solicitantul are capacitate de exercițiu deplină;
 • curriculum vitae (model Anexă);
 • copie legalizată de pe actul de studii, din care să rezulte că solicitantul are studii medii cu diplomă recunoscută de Ministerul Educației;
 • certificat de cazier judiciar cu termen de valabilitate neexpirat;
 • dovada achitării taxei de înscriere la examen în cuantum de 125 Euro (c/v în lei la cursul BNR din ziua plăţii).
 • acordul GDPR  (model Anexă)
 • acordul de înregistrare audio-video (model Anexă)
 • 2 fotografii tip buletin

Dosarul de înscriere se va depune la sediul filialei CECCAR în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul candidatul, până la data de 17 septembrie 2021.

Structură probe examene

Examenul de admitere la stagiu se va organiza în zilele de 01 și 03 octombrie 2021 și constă în următoarele:

 • Pentru categoria de expert contabil susținerea a două probe scrise, după cum urmează:
  • În ziua de 01 octombrie 2021 o probă scrisă cu subiecte din disciplinele Contabilitate, Fiscalitate şiDrept, cu o durată de 3 ore;
  • În ziua de 03 octombrie 2021 o probă scrisă cu subiecte din disciplinele Evaluare economică şi financiară a întreprinderilor, Audit, Expertiză contabilă şi Doctrina şi deontologia profesiei contabile, cu o durată de 3 ore;
 • Pentru categoria contabililor autorizaţi care îndeplinesc condiţia de studii superioare economice susținerea, în data de 3 octombrie, a unei probe scrise cu subiecte din disciplinele Contabilitate, Evaluare economică şi financiară a întreprinderilor, Audit, Expertiză contabilă, Doctrinaşi deontologia profesiei contabile cu o durată de 4 ore;
 • Pentru categoria de contabil autorizat susținerea unei probe scrise, în data de 01 octombrie 2021, cu subiecte din disciplinele Contabilitate, Fiscalitate şi Drept, cu o durată de 3 ore.

Se declarã admiși candidații care obțin cel puțin media 7 și minimum nota 6 la fiecare disciplină.

 


Vă informăm faptul că, persoanele care s-au înscris la examenul de acces la stagiu, sesiunea octombrie 2021 (precum și candidații care au depus solicitări în vederea echivalării examenului cu studiile de master absolvite) dar nu au reușit să achiziționeze Ghidul pentru pregătirea candidaților la examenul de acces la stagiul pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat, au posibilitatea de a participa la cursurile de pregătire a examenului în sistem online, cu achitarea unei taxe în valoare de 55 lei + TVA. Taxa va fi plătită prin virament bancar în contul RO32BTRLRONCRT0V25815602  si va fi transmisă pentru validarea înscrierii pe e-mail la adresa stagiari@ceccarbuc.ro